SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1037 - Macroeconomia Dinàmica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura s'obté d'un conjunt d'activitats d'avaluació continuada que es tradueix en un 50% de la puntuació i un examen final escrit que representa el 50% restant, amb la següent distribució:

Primer parcial : 50%

Examen final: 50%

Per a aprovar  l'assignatura cal obtindre globalment una puntuació mínima de 5. 

Es considera a l'alumnat com a presentat quan haja realitzat l'examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16