SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1037 - Macroeconomia Dinàmica

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EP06 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d’una perspectiva macroeconòmica i temporal.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat de construir un model d’equilibri general dinàmic endogenitzant les decisions de les llars i empreses en el temps.

Conèixer el comportament de la macroeconomia considerant la interacció entre les generacions que componen la població.

Conèixer el comportament dels cicles econòmics en el model d’equilibri general dinàmic.

Expressar les pròpies idees de forma estructurada i intel·ligible, intervenint amb rellevància i oportunitat tant en situacions d’intercanvi, com en més formals i estructurades.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Ser capaç d’analitzar el problema de la desocupació des d’una perspectiva dinàmica.

Ser capaç d’analitzar la política macroeconòmica i de benestar des d’una perspectiva dinàmica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16