SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1036 - Economia Europea

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP05 - Aplicació dels models econòmics a les relacions econòmiques internacionals.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els principals desajustos estructurals de l’economia europea, bàsicament els que afecten el mercat de treball, sector exterior i distribució de la renda així com la rellevància de les diferents polítiques que podrien utilitzar-se en la correcció d’aquests.

Conèixer l’evolució recent de l’economia europea així com les principals característiques del seu entorn institucional.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16