Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1016 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació economicopatrimonial de les empreses

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’adquirir habilitats per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses de situacions actuals en l’economia

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Identificar les carències d’informació i establir relacions amb elements externs a la situació plantejada.

Demostrar que es tenen nocions sobre bases de dades i utilitzar correctament una aplicació informàtica per a crear i editar taules, relacions entre taules, consultes, formularis i informes senzills.

Conèixer i saber analitzar diverses fonts d’informació.

Capacitat per a desenvolupar les habilitats necessàries per a elaborar i interpretar els informes econòmic financers

Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits a treballs vinculats amb a l’administració i direcció d’empreses de manera professional, i per a resoldre problemes que es presenten en el seu àmbit de treball