Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen conjunt de tota l´assignatura, el valor del qual correspondrà al 80% del total de la nota. A més a més, també es demanarà a l´alumnat la resolució de casos pràctics, la puntuació dels quals correspondra al 20% restant de la nota. 

Es farà la mateixa avaluació de l´assignatura per a tot l´alumnat, amb independència de que asistisca o no habitualment a classe, és a dir, no només l´examen, sinó també els casos pràctics, hauran d´elaborar-se i resoldre´s per tot l´alumnat sense excepció.

L´examen constarà de dues parts (que es corresponen amb les del programa: Dret mercantil i Dret tributari), i que consistiran en respondre un qüestionari de resposta múltiple. La nota de l´examen serà la mitjana entre les dues parts.

La nota final de l´assignatura s´obtindrà sumant la nota mitjana de l´examen i la nota mitjana dels casos pràctics. S´aprovarà l´assignatura quan la suma d´ambdues notes mitjanes siga igual o superior a 5. No obstant això, no aprovarà l´assignatura aquella persona que haja obtingut una nota inferior a 4 en alguna de les dues parts de l´examen, encara que la nota final siga igual o superior a 5.

La nota de qualsevol de les dues parts de l´examen, obtinguda en la primera convocatòria, es guardarà, si l´estudiant així ho sol.licita, fins a la segona convocatòria del curs acadèmic.

Per tal de considerar que una persona s´ha presentat a una convocatòria és necessari fer l´examen. Si només ha fet els casos pràctics, es considerarà "no presentat". Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables. La qualificació obtinguda en les citades activitats es guarda durant totes les convocatòries del curs.  Si només ha fet l´examen, a la nota que obtinga s´afegirà un "zero" dels casos pràctics.

L´estudiantat s´haurà de presentar a l´examen que corresponga al grup en el qual es trobe matriculat.