Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

La nota global es configurarà amb la suma ponderada de les qualificacions obtingudes en:


a) la resolució de tasques (problemes/exercicis) plantejats pel/per la professor/a (40%)


b) un examen escrit final amb qüestions tant teòriques com pràctiques que es realitzarà en la data oficial habilitada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (60%).


Per superar l'assignatura, la nota global resultant ha de ser igual o superior a 5 punts sobre 10. A més, l'alumne haurà d'obtenir una nota mínima en el examen escrit final de 2,5 punts sobre 6 per a que les seves qualificacions es puguin sumar.


Es considerarà que l'alumne/a s'ha presentat a l'examen quan s'ha realitzat l'examen escrit final en la data oficial.


Per a la preparació de l'assignatura, l'alumnat ha de treballar els capítols del manual indicat en el temari, les pràctiques resoltes al llarg del curs i els problemes del manual. Així mateix, es recomana resoldre els exercicis d'exàmens anteriors que l'alumnat disposarà a l'Aula Virtual.