Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0929 - Química Inorgànica IV

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Proves escrites

70%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

A criteri del professorat es podran establir dos itineraris: a) Itinerari d'avaluació contínua: amb diversos tests i activitats referides als diferents elements avaluables del corresponent període acadèmic tret del laboratori, que tindrà un test específic. b) Itinerari global: que suposa la realització de les mateixes activitats però només amb un examen global a què podran optar els estudiants amb  les activitats de l'itinerari a) per a augmentar nota. Els criteris respecte de l'obtenció de la nota numèrica són:

I) Nota mínima exigida per a superar l'assignatura: aprovat en pràctiques de laboratori i nota mitjana superior a 5 en els tests  d'avaluació contínua i cap inferior a 4 (5 en la prova global).
II) Proves estrictament necessàries per a considerar presentat l'alumnat: És donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura, a l'estudiant que hi haja realitzat només la prova final, que vindrà determinada per calendari acadèmic, o s'haja presentat a mes del 60% de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries, tal com ha de quedar especificat a la guia docent.

Els estudiants no aprovats en la primera convocatòria podran presentar-se a la segona convocatòria del curs que constarà d'una prova de recuperació de les pràctiques de laboratori que hauran de superar amb un cinc com a mínim i, si escau, la prova global descrita anteriorment que hauran de superar amb un cinc com a mínim. les activitats de la formació contínua desenvolupades per l'estudiant seran considerades, a bon criteri del professor, en la qualificació final.