Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0929 - Química Inorgànica IV

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

7,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 82,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Conèixer els tipus principals de reacció química i els seus principals característiques associades.

Conèixer i saber aplicar la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.

Conèixer i saber descriure  els elements químics i els seus compostos. Obtenció, estructura i reactivitat.

Conèixer i saber usar el fenomen de la interacció radiació-matèria. Principis d'espectroscòpia. Principals tècniques d'investigació estructural.

Demostrar habilitats per al treball en el laboratori: realització de procediments químics documentats (síntesi i anàlisi), monitoratge de propietats químiques, esdeveniments i/o canvis i documentació de tot el treball realitzat i gestió de riscos.

Interpretació de dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori en termes de la seua significació i de les teories que les sustenten.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Saber relacionar, diferenciar i reconèixer el comportament dels elements químics i els seus compostos així com predir les propietats, tipus d’enllaç, estructura i possible reactivitat de compostos inorgànics no descrits basant-se en les relacions entre grups i variacions establides.

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la química inorgànica.

Planificar i dur a terme experimentalment síntesis senzilles de compostos inorgànics, amb seguretat i utilitzant les tècniques adequades.

Habilitat per a manipular els reactius químics inorgànics amb seguretat.

Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos inorgànics.

Assignar i determinar l’estructura dels distints tipus de compostos inorgànics.