Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura consta decontinguts teòrics (2 crèdits) i d'una part pràctica (4 crèdits). En el primer semestre, s'imparteix 1 crèdit teòric i 2 crèdits pràctics de traducció econòmica, i en el segon semestre, 1 crèdit teòric i 2 crèdits pràctics de traducció jurídica. Durant les cinc primeres sessions de cada semestre treballarem els aspectes nocionals (continguts teòrics) per poder aplicar-los en les unitats posteriors.

La dificultat dels exercicis i traduccions s'anirà incrementant de forma progressiva, per la qual cosa és molt important dur les activitats al dia. Si cap estudiant té previst no assistir a alguna sessió, és molt recomanable visitar l'Aula Virtual per realitzar els exercicis corresponents a aquella setmana. Els continguts conceptuals de l'assignatura s'impartiran en l'aula (com veurem en l'avaluació, la participació en aquestes classes és important per a la nota final).

Per desenvolupar els continguts pràctics, treballarem amb textos autèntics de dificultat baixa i mitjana (documents econòmics i jurídics de divulgació i d'altres d'especialitzats senzills). Es proposa un pla d'aprenentatge actiu, basat en la realització de tasques i en el descobriment guiat a través d'encàrrecs de traducció que reprodueixen les condicions de treball del traductor professional, amb la qual cosa es pretén ajudar l'alumnat a desenvolupar un mètode de treball sistemàtic i rendible. En aquesta línia de treball, se segueixen les fases propostes en el protocol de control de la traducció que apareix en el tema 2, i inclou apartats relatius a l'anàlisi de l'original, l'extracció de la terminologia, la documentació conceptual i terminològica, la traducció, la revisió, l'arxiu, la facturació i el lliurament.

Aquesta metodologia activa es complementa amb activitats dissenyades per dur-les a terme al Laboratori de Traducció i, alternativament, a les aules que ens assigne la Facultat. Per desenvolupar l'autonomia d'aprenentatge dels estudiants, s'han programat activitats que posen en contacte l'estudiantat amb un entorn virtual de treball. (http://aulavirtual.uji.es).

 

Estructura de les classes

Les sessions presencials i virtuals s'estructuraran de forma diversa:

•     Classes magistrals participatives d'introducció als diferents temes. En aquestes sessions, es parteix d'una anàlisi sobre què coneix l'estudiant i què cal que sàpia i què vol saber. Es pretén que l'estudiantat prenga consciència de com pot associar cadascuna de les unitats temàtiques amb el seu exercici professional futur.

•     Seminaris de debat. Sovint, cal que l'estudiant prepare amb antelació a les sessions algunes lectures o documentació i que, posteriorment, plantege a l'aula les qüestions que hagen despertat el seu interès.

•        Tallers sobre les eines requerides en la pràctica traductora.

•     Sessions de traducció, tant dins com fora de l'aula. En aquestes sessions, ja siga de manera individual o en grup, l'estudiantat ha d'elaborar les traduccions i les eines de producció pròpia que se li exigisquen (principalment, glossaris i repertoris de recursos).


En tot moment, s'espera que l'estudiant respecte el mètode de treball professional, tant en les tasques individuals com en les d'equip. Per aquest motiu, cal que l'estudiantat tinga presents les eines per a la sistematització de recursos i que gestione, de manera lògica i organitzada, la informació derivada de les diferents sessions de treball i del treball autònom.

Materials.

1)  En el primer semestre, dedicat a la traducció econòmica, es distribuirà un dossier amb el material que es treballarà en la part de traducció econòmica.

2)  En el segon semestre, dedicat a la traducció jurídica, prendrem com a referència el manual Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica (inglés-español) citat en la bibliografia. A més a més, utilitzarem materials de suport com són fitxes de treball (exercicis de pretraducció, encàrrecs de traducció, exercicis de revisió de traduccions), documents autèntics, propostes de traducció, textos i lectures de suport sobre aspectes conceptuals del dret espanyol i angloamericà, presentacions de transparències i llistes de fonts de referència i documentació. També comptem amb els recursos virtuals ja esmentats.


Activitats extracurriculars

Un altre aspecte destacable és l'organització d'activitats extracurriculars per reforçar els continguts del curs i motivar l'estudiantat (sempre subjectes a criteris de flexibilitat del calendari escolar):

·   Visita a jutjants de Castelló o València.

·   Jornades de traducció jurídica.

·   Conferències de professors invitats de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

·   Seguiment de temes d'actualitat de rerefons jurídic a través de la premsa.

·   Projecció de pel·lícules de fons jurídic, etc