Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0938 - Traducció C (Alemany)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

L'evaluació consta de tres proves: carpeta d'aprenentage, treballs i examen escrit.

 

- Carpeta d’aprenentatge (amb un pes del 20% en la nota final): s’avaluarà la progressió en l’aprenentatge al llarg del dos semestres tenint en compte la participació activa per mitjà de les activitats realitzades i pujades a l’AV, s’hi valorarà tant la quantitat de les activitats realitzades (habitualment durant l’horari de classe pero també fora de l’aula) com la seua qualitat. Una participació constant i interessada garanteix un aprovat en aquesta part.

 

- Treballs (amb un pe del 20% en la nota final): Consta de 2 parts:

1. Traducció d'evaluació continua fora del aula (amb un pes del 10% en la nota final). L'alumnat haurà de lliurar dos traduccions al segon semestre. Cadascuna d'elles constarà d'una traducció realitzada fora del aula, d'unes 400-600 paraules (segons grau de dificultat), amb llistat bibliogràfic de  fonts consultades. N'hi haurà opció de realitzar una tercera; en aquest cas, es farà la mitjana de les dues notes millors obtingudes. Al començament del segon semestre  es publicarán en AV les dates d'entrega, que hauràn de ser respectades per tal que les traduccions siguen evaluades.

2. Traducció d'evaluació continua al aula (amb un pes del 10% en la nota final). L'alumnat haurà de lliurar dos traduccions al segon semestre. Cadascuna d'elles constarà d'una traducció realitzada al aula, d'unes 300 paraules (segons grau de dificultat).Tindràn una duració  d'una hora y 50 minuts amb accès a Internet (excepte correu electrònic i cap altra aplicació de missatgeria). N'hi haurà opció de realitzar una tercera; en aquest cas, es farà la mitjana de les dues notes millors obtingudes.  Al començament del segon semestre  es publicarán  les dates en AV.

 

- Examen escrit presencial (amb un pes del 60% en la nota final). Consta de 2 parts:

1. Examen parcial de primer semestre (20% en la nota final): exercicis de gramática contrastiva, detecció d'errades de traducció, definició de conceptes i traducció de frases o paràgrafs curts, del mateix tipus dels tractats al  aula al primer semestre. Tindrà una duració  d'una hora y 30 minuts sense accès a Internet ni cap disponiblitat de diccionaris ni apunts. Es realitzarà en horari docent, al final del primer semestre, en data que s'anunciarà en AV al començament del curs. L'alumnat haurà de signar acta d'examen.

2. Examen final presencial (40% en el examen final): traducció d'un text d'unes 350 palabras, que es realitzarà al laboratori o aula d'informàtica. Tindrà una duració de 2 hores i 15 minuts, amb accés a Internet (excepte correu electrònic i cap altra aplicació de missatgeria). Tindrà lloc a la data oficial publicada en lleu.uji.es i AV. L'alumnat haurà de signar acta d'examen.

 

 

La nota final es calcularà sumant les 3 proves que integren el sistema d’avaluació, als seus respectius percentatges, amb la condició d'haver obtingut un 4,5 al examen final. La no presentació a qualsevol de les proves i/o les seus parts es computarà amb un 0 en aquesta part. El incompliment de les condicions (per eixemple, no respectar les dates de lliurament als treballs) també donarà lloc a 0 punts en aquesta part.

 

L’assignatura estarà aprovada si en el conjunt d’examen, treballs i carpeta d’aprenentatge s’obtenen 5 punts o més.

 

En el cas de no obtindre un mínim de 4,5 sobre 10 al examen final, la nota final de l'assignatura será suspens (amb la nota obtinguda al examen final).

 

La evaluación es la misma en todas las convocatorias. En caso de suspender la primera convocatoria (o de no presentarse), las notas correspondientes a la carpeta de aprendizaje, exámenes parciales de segundo semestre y trabajos se conservarán hasta la segunda convocatoria del curso; por el contrario, el examen parcial de primer semestre y el final deberán realizarse de nuevo.

 

L’avaluació és la mateixa en totes les convocatòries. En ca de suspendre la primera convocatòria (o de no presentar-s'hi), les notes corresponents a la carpeta d'aprenentatge i treballs es conservaràn fins a la segona convocatòria del curs; per contra, no es podrà guardar cap nota d’examen d’una convocatòria a una altra.

 

Es considera que l’estudiantat s’ha presentat a la convocatòria en el moment que es presenta a l’examen final o al parcial.

 

Adaptació de l'avaluació per a estudiants Erasmus entrants d'un semestre (5 ECTS)

 

Al alumbat que realitza una estància d'un  semestre se li adaptarà el sistema d'avaluació, tot i que no poden estar presents en totes les proves. En aquest cas rebràn un certificat de 5 ECTS, en lloc dels 10 ECTS del curs complet.

 

ESTUDIANTS DE PRIMER SEMESTRE

El sistema d'avaluació que s'aplicarà tindrà els següents components i percentatges:

 

- Carpeta d'aprenentatge del primer semestre (amb un pes del 40% en la nota final).

El 20% corresponent a treballs queda integrat en aquesta part, i consistirà en el seguiment del treball personal al aula i tutoria. El rest, segons el sistema general d'avaluació de l'assignatura.

- Examen parcial de primer semestre (amb un pes del 60% en la nota final).

 

ESTUDIANTS DE SEGON SEMESTRE

El sistema d'avaluació que s'aplicarà tindrà els següents components i percentatges:

 

- Carpeta d'aprenentage del segon semestre (amb un pes del 20% en la nota final).

- Treballs (amb un pes del 20% en la nota final).

- Examen final (amb un pes del 60% en la nota final).