Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0936 - Traducció C (Francès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A requeriment del professorat, cada estudiant haurà de presentar diverses traduccions al llarg del curs per tal de valorar la seua progressió (aquesta nota representarà 2 punts del total). També s’haurà de presentar una carpeta o dossier de traducció, que contindrà els textos originals i les traduccions corregides realitzades en les classes presencials, a més d’una graella d’autoavaluació comentada  (2 punts). Només tindran dret a la nota del dossier els estudiants que hagen assistit al 80% de les classes pràctiques. El professorat habilitarà un procediment d’avaluació perquè els estudiants que realitzen una estada Erasmus en una universitat francòfona també puguen accedir a aquests 4 punts. L’altra part de la nota (6 punts) s’obtindrà en l’examen de final de convocatòria, en el qual s’haurà d’arribar a un mínim de 3 punts.

L’examen podrà constar d’una o de les dues modalitats següents:

1) Una traducció d’un text d’entre 200 i 500 paraules. Es permetrà un nombre limitat de consultes a un diccionari monolingüe francès o bilingüe francès-espanyol/espanyol-francès no especialitzats (en format paper); en cap cas s’utilitzaran gramàtiques, manuals d’estil, enciclopèdies, etc.

2) Un qüestionari sobre un repertori de dificultats habituals en la traducció francès-espanyol, relacionat amb la bibliografia bàsica i amb els exercicis pràctics realitzats en classe.

El fet d’assistir a un examen oficial implica considerar-se com a presentat en la convocatòria.

Per a la segunda convocatòria es mantindràn les notes de les traduccions obligatòries i del dosier de traduccions fetes a classe. Si l'alumnat no ha entregat les tasques durant el curs, no podrà optar als 4 punts de traduccions obligatòries i del dosier de traduccions.