Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0915 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (II)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

- La nota mínima per a superar l’assignatura és un 5 (la suma de la prova escrita més l'evaluació continua). Només si s’ha obtingut com a mínim un 4 a la prova escrita (sobre 8) es sumarà a la nota obtinguda de l’avaluació continua (fins a 2 punts).

- La prova escrita representarà el 80% de la nota final. És una prova obligatòria que constarà d'una o diverses parts: prova de comprensió escrita, prova léxico-gramatical, prova de producció escrita i síntesi d’un text, formulació de frases en francés, prova de comprensió oral, etc.

- L'avaluació continua representarà el 20% de la nota i inclourà, entre d'altres, el treball diari de la matèria a classe i a l'aula virtual, assistència i participació en classe, l'expressió oral (intervencions espontànies o nominals, lectura dels textos de treball), treball i exposició oral en grup i personal, treball sobre un llibre de lectura, etc.