Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0959 - Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa i relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada.

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisi de textos literaris en llengua anglesa.

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Raonament crític.

CG11 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CE06 -Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura.

Resultats d'aprenentatge

RA59 - Identificar fragments literaris corresponents a la selecció d'obres representatives de la diversitat i de la multiculturalitat.

RA59 - Argumentar les idees de manera coherent i efectiva en llengua anglesa (nivell C2).

RA59 - Aplicar les tècniques d'anàlisis literàries a la lectura de textos escrits per altres autors de diverses procedències ètniques el comú denominador del qual és el territori dels Estats Units d'Amèrica.

RA59 - Aplicar el concepte de frontera (física i mental) a una sèrie de textos literaris.

RA59 - Analitzar les obres literàries representatives de la literatura americana nativa, chicana i asiaticoamericana.