Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

33 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

RA48 - Identificar i utilitzar el discurs oral i escrit adequat per a cada situació d'empresa.

RA48 - Conéixer i utilitzar la terminologia professional adequada per a l'àmbit de l'empresa-

RA48 - Comprendre els gèneres orals i escrits de l'àmbit de l'empresa i la funció de cada un d'ells.

RA48 - Classificar informació relacionada amb l'anglès empresarial i resumir-la adequadament.