SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

La nota final es basa en els següents criteris: 
i) Article o treball acadèmic 30% 
ii) Tasques intermèdies 20%
iii) Prova escrita 20%
iv) Presentació oral 30% 

Tot l'estudiantat haurà de presentar un article o treball acadèmic i fer una presentació oral final que haurà de recolzar-se en presentacions electròniques, pòsters o "handouts". La data de presentació dels articles o treballs acadèmics i les presentacions es fixarà abans d'acabar el període de docència de l'assignatura. Les tasques intermèdies seran optatives i no recuperables. Aquestes tasques es presentaran en una data determinada durant el període de docència de l'assignatura, que serà comunicada en l'Aula Virtual. Els treballs lliurats després de la data fixada no seran considerats per a la seua correcció. 
 

Per a superar l'assignatura és necessari obtenir almenys un 50% de la nota en cadascuna de les activitats i, iii i iv. En cas de no aconseguir el 50% en alguna de les proves, es conservaran les notes de les parts aprovades per a la segona convocatòria. No obstant açò, no podran tenir-se en compte aqueixes notes per al curs següent. Es podrà trobar més informació en l'Aula Virtual de l'assignatura.

 Son recuperables activitats i, iii i iv. La activitat ii (Tasques intermèdies) valorada en un 20% de l’assignatura no es recuperable, ja que és un treball que es realitza al llarg del curs acadèmic i les tasques només es poden realitzar en dates molt concretes.

Es considerarà No Presentat la/l’estudiant que NO presente el treball acadèmic (activitat 1) o NO realitze les proves oral o escrita (activitats iii i iv). 

CRITERIS LINGÜÍSTICS

Seguint els descriptors del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (nivell B2), per a poder superar aquesta assignatura, utilitzant la llengua anglesa, l’estudiantat haurà de ser capaç de

 • ·        Llegir i entendre textos amb una certa complexitat sobre temes coneguts.
 • ·         Sintetitzar informació i arguments provinents de diferent fonts.
 • ·         Construir arguments sòlids i especular sobre causes iconseqüències, així com situacions hipotètiques.
 • ·         Proveir informació precisa.
 • ·         Expressar idees abstractes, generalitzar, avaluar, resumir idees pròpies i d’altres autors.
 • ·         Expressar acord i desacord.
 • ·         Produir un discurs oral coherent i utilitzar un número limitat de recursos de cohesió. 
 • ·         Utilitzar un registre acadèmic en l’ús de l’anglès escrit i oral.

L’estudiantat serà capaç d’utilitzar correctament els següents elements lingüístics:

 • ·         Marcadors discursius per a estructurar el discurs formal (“on the one hand” . . .)
 • ·         Connectors: seqüencial – temps passat
 • ·         Connectors que expressen causa i efecte, contrast, etc.
 • ·         Formes verbals: present, passat,  passat continu,  “used to”, “would” expressant hàbit en el passat, plusquamperfet simple i continu, futur (“will” i “going to”) futur continu (Predicció),futur perfecte,futur perfecte continu, pretèrit perfecte,pretèrit perfecte continu, condicionals, Extended phrasal verbs, totes les formes de passiva, discurs indirecte (reported speech) en tots els temps verbals.
 • ·         Oracions principals en estructura correcta i subordinades de relatiu.
 • ·         Verbs modals de deducció i especulació(“can’t have”, “needn’t have”).
 • ·         Articles amb noms abstractes.
 • ·         Adjectius i adverbis, adverbis d’actitud, col·locació d’intensificadors.
 • ·         Ús adequat del lèxic de temes relacionats amb la llengua anglesa.

 

Els errors repetits en l’ús d’aquests elements impedirà la superació d’aquesta assignatura.Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16