Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

RA03 - Seleccionar informació rellevant respecte a un tema disponible en distintes fonts (electròniques, suport paper, bases de dades).

RA03 - Identificar distintes estructures i funcions de la llengua anglesa a través d'exemples concrets i textos senzills.

RA03 - Explicar els conceptes clau de cada unitat en llengua anglesa (nivell B1).

RA03 - Associar definicions i exemples d'anàlisi amb conceptes bàsics de la lingüística general.

RA03 - Analitzar exemples senzills des de distintes perspectives lingüístiques.