Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a tindre aprovada l'assignatura serà necessari que la mitjana de les tres parts (a, b i c que es detallen a continuació) siga 5. La nota final de l'alumnat serà resultat de l'avaluació dels aspectes següents:

a) Un examen tipus test al final del curs (60% de la qualificació global de l'assignatura).

b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participació en el seu desenrotllament en l'aula (20% de la qualificació global de l'assignatura).

c) Un treball acadèmic a realitzar durant el curs i, si és el cas, la seua exposició (20% de la qualificació global de l'assignatura).

L'alumne o l'alumna que no es presente a l'examen escrit s'entendrà com NO PRESENTAT en eixa convocatòria d'exàmens. La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida (4) , suposarà que hagen de realitzar-se i aprovar un o més exercicis pràctics junt amb l'examen final de l'assignatura, en 1r i 2n convocatòria.

La no realització de les pràctiques o el seu suspens amb menys de la nota mínima requerida (4) , suposarà que hagen de realitzar-se i aprovar un o més exercicis pràctics junt amb l'examen final de l'assignatura, en 1r i 2n convocatòria. La no realització o suspens del treball acadèmic no es podrà recuperar. En cas de suspendre l'assignatura o de no presentar-se a l'examen, únicament es guardarà per a la 2a convocatòria d'eixe curs la nota de la part pràctica i del treball acadèmic que estiguen aprovats (més de 5).