Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ

PART TEÒRICA (examen escrit):

Els continguts teòrics tractats en les sessions de classe s'avaluaran per mitjà de dos exàmens escrits:

- Examen d'usos gramaticals normatius (Temes 4 i 5):

Es realitzarà durant l'última setmana lectiva del semestre.

Serà pràctic, amb exercicis sobre norma lingüística i estil.

Tindrà una puntuació màxima de 3 punts.

- Examen teorico-pràctic:

Es realitzarà en la data que marque el calendari oficial d'exàmens de la UJI.

Avaluarà els coneixements teoricopràctics adquirits a través dels continguts del temari i del seminari.

Consistirà en l'elaboració d'entre dos i quatre textos expositiu-argumentatius sobre qüestions relatives als continguts teòrics de l'assignatura.

Tindrà una puntuació màxima de 4 punts.

PART PRÀCTICA (treballs pràctics i exposicions):

Els documents escrits, les presentacions orals i les altres activitats relacionades amb els continguts teòrics del temari que ha d'elaborar i presentar l'alumnat s'avaluaran de la manera següent:

- Tasques i treballs acadèmics:

Realització de diferents tasques pràctiques, individualment o en grup, que faran hi ha entre si. Puntuació màxima: 2 punts.

Entre les tasques d'este apartat es podrà incloure la lectura d'alguna monografia relacionada amb el contingut del temari i la redacció d'una ressenya.

- Presentacions orals:

Presentacións orals en grup de continguts relacionats amb el temari. Puntuació màxima: 1 punt.CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

La qualificació global de l'assignatura serà el resultat de la suma de la qualificació obtinguda en l'avaluació de la part teòrica (examen escrit) i la qualificació obtinguda en l'avaluació de la part pràctica (treballs pràctics i presentacions orals). Per a superar l'assignatura, la nota global ha de ser igual o superior a 5/10.

A més, ha de prendre's en consideració el següent:

- Per a sumar la qualificació de la part teòrica i la qualificació de la part pràctica, la nota mínima de la part teòrica (examen escrit) ha de ser de 3'5/7.

- La qualificació de la part pràctica es conservarà per a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.

- Tant la part teòrica com la part pràctica podran ser recuperades en la resta de convocatòries del curs.

- Per a considerar que un alumne s'ha presentat a una convocatòria, este ha d'haver-se presentat a les dos proves d'avaluació de la part teòrica: examen de norma lingüística i examen teórico-práctic.