Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves:

- Examen escrit de coneixements. Representa 4 punts sobre 10 de la qualificació final. Consistirà en una prova escrita de coneixements. L'alumne / a haurà d'obtenir almenys 2 punts en aquesta prova per poder aprovar l'assignatura. Es realitzarà en les dates corresponents a les dates oficials.

- Assistència, participació activa en classe durant les pràctiques i realització d'informes de pràctiquesRepresenta 6 punts sobre 10 de la qualificació final. Es realitzarà de forma individual (resolució de casos, observació//execució de pràctiques) i en grups de 4 o 5 persones i tindrà caràcter obligatori per aprovar l'assignatura. L'alumne / a haurà d'obtenir almenys 3 punts amb les pràctiques per poder aprovar l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura l'alumne / a haurà d'obtenir una qualificació final igual o superior a 5.

B) Especificar la prova estrictament necessària perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria

Es considerarà que un alumne / a s'ha presentat a una convocatòria quan realitze l'examen escrit.