Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Proves

 

Competències

 

Ponderació

 

 

 

 

 

 

Elaboració de treballs acadèmics

 

 

CE-09 Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques.

 

Aprenentatge autònom.

 

Presa de decisions.

 

Resolució de problemes.

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

Examen escrit  (test i/o problemes)

 

CE-09 Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques. Aprenentatge autònom.

 

Presa de decisions.

 

Resolució de problemes.

             

 

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolució d'exercicis i problemes

 

 

CE-09 Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques. Aprenentatge autònom.

 

Presa de decisions.

 

Resolució de problemes.

 

Treball en equip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

Activitats pràctiques avaluables: les pràctiques consistiran en la realització per l'alumnat de diversos tipus d'activitats, les quals hauran de portar-se a cap en el termini establert. Aquestes  activitats s'avaluaran tenint en compte la qualitat dels continguts elaborats, de la presentació que es realitze i de les possibles intervencions. Les activitats formen part de l'avaluació continua i, per tant, no seran recuperables.

Prova escrita: l'examen final contindrà preguntes teòriques en format test o de resposta breu, i supòsits pràctics sobre la matèria estudiada. Es realitzarà en el moment assignat pel calendari oficial d'exàmens.

Per a superar l'assignatura cal obtenir, almenys, el 50% del valor total de l'avaluació; del qual, almenys, el 35% ha d'obtenir-se en la prova escrita.

      L'alumnat que no realitze l'examen final será qualificat com a no presentat.