Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

 

Activitat

Resultats d'aprenentatge

Pes Relatiu de

l’Activitat

Examen escrit

EC02.01, EC02.02, EC02.03

 EA01.01, CG01.01

70 punts

Probes practiques

EC02.01, EC02.02, EC02.03

 EA01.01, CG06-01,CG01.01

30 punts

TOTAL AVALUACIÓ

 

100  punts

Els exàmens escrits (1a o 2a convocatòria) es realitzaran en l'horari oficial que indique la universitat i tindran una duració màxima de 5 hores. Podran incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Estos exàmens es valoraran en 70 punts.

Un alumne es considerarà presentat quan realitze l'examen escrit.

Durant el semestre lectiu de l'assignatura es realitzaran 2 proves en horari de pràctiques. Cada una es valorarà en 15 punts (30 punts en total). Les dites proves constaran de preguntes teòriques o exercicis sobre temes ja estudiats i que es respondran en forma de test o verdader/fals. La nota obtinguda no serà recuperable i es tindrà en compte tant en la 1a com en la 2a convocatòria. 

Per a superar l'assignatura, en 1a o 2a convocatòria, és necessari obtindre en les distintes activitats almenys 50 punts. D'estos 50 punts almenys 35 punts hauran de correspondre a l'examen escrit de la convocatòria corresponent.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.