Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

1ª i 2ª convocatòria ordinària

L'avaluació consta de dos tipus de proves:

- Avaluació contínua (85%)

o Memòries de pràctiques

o Altres activitats d'avaluació contínua - Assistència a visites, etc.

- Examen final o treball final (15%)

Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables i la qualificació obtinguda en 1a convocatòria es manté per a la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic.

Per poder aprovar l'assignatura, el / la alumne / a haurà de tenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen / treball final i de 5 sobre 10 a la nota final de l'assignatura.

En cas que la nota de l'examen / treball final no aconsegueixi la puntuació mínima requerida, la qualificació màxima de l'assignatura serà de 4.5 punts.

 

Convocatòria extraordinària

Es plantejarà una única prova en la qual s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, tant els avaluats en les activitats d'avaluació contínua com en l'examen final de les convocatòries ordinàries.