Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requerix l'obtenció del menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura (*).

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà amitjanant les qualificacions de les distintes parts com es detalla a continuació:

Primera convocatòria

Avaluació contínua (70%)

  • Qualificació de les memòries de laboratori (30%)
  • Qualificació del trevall de l'assignatura (40%)

Examen (30%)

  • Examen (30%) (*)

Segona convocatòria

Avaluació contínua (70%)

  • Qualificació de les memòries de laboratori (30%): no és recuperable (**).
  • Qualificació del treball de l'assigantura (40%): no és recuperable (***)

Examen (30%)

  • Examen (30%) (*)

El/la estudiant es considerarà presentat a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) quan s'haja presentat a l'examen final de la dita convocatòria.

(*) Per a superar l'assignatura, és imprescindible obtindre una qualificació en l'examen d'un 5 sobre 10. No s'exigix nota mínima en les memòries de laboratori ni en les proves a resoldre durant el curs.

(**) La qualificació de les pràctiques de laboratori durant el curs no seran recuperables en segona convocatòria i es guardarà durant les dos convocatòries del mateix curs acadèmic.

(***) La qualificació del treball de l'assignatura no és recuperables en segona convocatòria i es guardarà durant les dos convocatòries del mateix curs acadèmic. En el cas que l'alumne no haja superat este treball en primera convocatòria l'alumne podrà realitzar un segon treball semblant, fixant-se com a data d'entrega el mateix dia de la prova d'avaluació en segona convocatòria.