Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

10.2-1 tipus de prova

Tipus de prova        Ponderació

Examen final                     60%

Avaluació continuada       40%

10.2-2- Criteris de superació de l'assignatura

General:

• La nota mitjana de l'assignatura que té en compte l'avaluació contínua (40%) i l'examen final (60%), ha de ser com a mínim de 5 punts sobre 10 per superar l'assignatura.

• Es superarà la prova de l'examen final només si s'obté una nota mínima de 5.0 sobre 10. Només si la nota de l'examen final és igual o superior a 4 punts es pot compensar amb la resta de qualificacions per superar l'assignatura

• En tot cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura si no se supera la nota mínima exigida en l'examen final, serà de 4.5 punts, i l'assignatura no serà superada.

• No existeix mínim en la nota de l'avaluació contínua.

• L'examen final és obligatori. Però pot ser recuperable en convocatòries posteriors.

Avaluació Contínua:

• La part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:

1. Memòries i informes de pràctiques de laboratori: 10% de la nota final, la nota de pràctiques només seran avaluades si es supera el 80% de l'assistència.

2. Treballs de l'assignatura: 30% de la nota final.

• La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen.

• La realització de les pràctiques no és obligatòria i no és recuperable.

• La realització del treball proposat no és obligatòria i és recuperable en convocatòries posteriors.

Consideració de Presentat:

• Per considerar presentat o presentada a l'assignatura l'estudiant ha de realitzar l'examen final

Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis

• Es plantejarà una única prova en la qual s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, tant els avaluats en les activitats d'avaluació contínua com en l'examen final de les convocatòries ordinària