SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SRQ002 - Introducció a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa

Semestre 1

Sistema d'avaluació

El mòdul d'Introducció a la RSC serà avaluat en línia

100%

Criteris de superació

El mòdul d'Introducció a la RSC serà avaluat en línia seguint els criteris de cada equip docent. L'avaluació d'este mòdul es farà exclusivament a través de la plataforma aLF. La qualificació final del mòdul s'obtindrà amb la mitjana de les qualificacions  obtingudes per l'estudiant en cada un dels blocs temàtics.

Cada professor, al realitzar el pla de treball del bloc temàtic corresponent, amb els objectius i la distribució temporal, està donant la valoració a la matèria i els criteris d'avaluació de la mateixa.

A menys que s'indique el contrari per l'equip docent, les activitats es consideren individuals. Per tant, l'autoria de la tasca o activitat correspon a l'estudiant que la presente o envie.

Per poder aprovar aquesta assignatura (5 punts) és imprescindible obtindre un mínim de tres punts en cadascú dels blocs temàtics.

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16