Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Trabajo de módulo

50%

Avaluació continua

25%

Examen

25%

Criteris de superació

A) En 1r i 2n convocatòria, l'assignatura s'avalua considerant-se l'examen (25%) , l'avaluació contínua (25%) i el treball del mòdul (50%) .

B) Per a poder fer la mitjana és necessari obtindre una nota superior a 3,5 sobre 10 en cada una de les parts d'avaluació. Si no es complix la condició anterior i la qualificació global fora igual o superior a 5 punts, en l'acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.

C) Per a superar l'assignatura ha d'obtindre's una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.

D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.

E) Criteris de recuperació: En cas de tindre una qualificació inferior a 5 en l'avaluació contínua, esta part de l'avaluació serà recuperable en 2n convocatòria per mitjà d'activitats addicionals propostes pel professorat. El treball de mòdul serà recuperable en cas de tindre una qualificació inferior a 5, podent-se entregar novament revisat en segona convocatòria. L'examen serà igualment recuperable en 2n convocatòria si la qualificació és inferior a 5.

F) En cas de no superar l'assignatura en cap de les dos convocatòries, l'estudiant haurà de tornar a cursar-la el curs següent. La part de qualificació corresponent al treball del mòdul realitzat el curs anterior es pot mantindre si té una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 en la part corresponent a esta assignatura. Si l'estudiant ho preferix, podrà tornar a realitzar el treball del mòdul corresponent a esta l'assignatura.