SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboración del trabajo

80%

Defensa oral del trabajo

20%

Criteris de superació

La qualificació global ha de tindre en compte si s'han adquirit les competències assignades al TFM en la memòria verifica, la qualitat del treball presentat, el material entregat, la claredat expositiva i la capacitat de debat i defensa argumental que s'ha mostrat en l'acte d'exposició pública.

El tribunal avaluador deliberarà a porta tancada sobre la qualificació dels TFM sotmesos a la seua consideració. La qualificació del TFM per part del tribunal serà la suma ponderada del document presentat (80%) i de la defensa oral (20%) . Tenint ambdós proves caràcter obligatori i podent recuperar-se en les convocatòries restants del curs acadèmic. D'una banda, la valoració de la documentació arreplega aspectes com: capacitat d'estructurar el document correctament, d'acord amb un projecte d'enginyeria, claredat i correcció de l'expressió escrita, contingut del treball (aplicació pràctica de l'enginyeria, alternatives plantejades, possibilitat d'ús per terceres persones, aportacions de l'alumno/a, etc.) , dificultat del projecte, aprofundiment en el tema, capacitat d'aplicar coneixements previs adquirits, resultats aconseguits, viabilitat i la capacitat de valorar el treball realitzat i d'enumerar les qüestions pendents de resoldre.

D'altra banda, la valoració de la defensa oral arreplega aspectes com: capacitat de facilitar el seguiment de l'exposició, de distribuir el temps de cada apartat i d'ajustar-se al temps màxim establit pel tribunal, capacitat d'expressar-se correctament usant un llenguatge tècnic i concís i la capacitat de respondre correctament a les preguntes formulades pel tribunal. Estos criteris apareixen publicats en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Si el tribunal ho considera convenient pot requerir les consideracions del director/a del TFM a fi de determinar la qualificació definitiva.

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà d'obtindre, com a mínim, un 5 en cada una de les dos parts (presentació oral i document).

Els criteris d'avaluació són els mateixos independentment de la convocatòria en què es presente el TFM (incloent convocatòria extraordinària).

Defensa del TFM

L'estudiant defendrà oralment i en audiència pública el seu TFM davant d'un tribunal durant un temps entre 15 i 20 minuts. Després de l'exposició, l'estudiant haurà de contestar a les qüestions formulades pels membres del tribunal.

Tribunal avaluador del TFM

El TFM serà avaluat per un tribunal constituït per tres membres, profesores/as pertanyents a àrees de coneixement amb docència en el Màster. Com a mínim un membre del tribunal serà profesor/a de l'àrea a què pertany el director/a del TFM, però el director/a no pot formar part del tribunal. De manera excepcional, i amb autorització expressa de la Comissió Acadèmica de Màster o subcomissió en què delegue, poden formar part del tribunal altres profesores/as, colaboradores/as o membres externs.

El tribunal serà anomenat en cada convocatòria per la comissió de titulació i presidit per coordinador de la titulació o persona en qui delegue. Els criteris d'avaluació, i el dia, hora i lloc de l'exposició de l'alumnat són publicats en l'Aula virtual de l'assignatura SJA020 Treball Final de Màster. L'exposició oral és pública i al finalitzar la mateixa, l'alumno/a queda a disposició del tribunal per a contestar a les preguntes que este considere convenients.

El tribunal ha d'estendre acta de les qualificacions que obtinguen els estudiants en el seu TFM i ha de presentar-se dins dels terminis previstos en el calendari acadèmic de la Universitat aprovat pel Consell de Govern.

Convocatòries

Es realitzaran un mínim de quatre convocatòries ordinàries. Els terminis d'entrega de documentació en el Registre General de la Universitat Jaume I i dates de defensa es publicaran en l'Aula Virtual de l'assignatura SJA020 Treball de Fi de Màster amb suficient antelació.

La rúbrica per a l'avaluació de l'assignatura, tant del document presentat com de l'exposició oral, es poden consultar en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16