Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-INS02 - Coneixements sobre construcció, edificació, instal·lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial.

CE-INS03 - Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.

CG10 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.

CG2 - Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.

CG5 - Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.

CG8 - Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.

CG9 - Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

RA21 Calcular y dimensionar una estructura de una construcción industrial empleando herramientas informáticas comerciales

RA20 Elaborar un proyecto de cálculo de una estructura industrial

RA19 Analizar y dimensionar elementos de cimentación de una construcción industrial en base a la normativa vigente

RA18 Analizar y dimensionar los elementos resistentes que componen una construcción industrial en base a la normativa vigente.