Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 7,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-INS01 - Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.

CE-INS04 - Coneixement i capacitats per al projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids, il·luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel·ligents i instal·lacions de seguretat.

CE-INS06 - Coneixements i capacitats per a realitzar la verificació i control d'instal·lacions, processos i productes.

CE-TI05 - Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisi de màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal·lacions de calor i fred industrial

CG10 - Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

CG12 - Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer industrial.

CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.

CG2 - Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.

CG8 - Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

RA70 Manejar a nivel fundamental las herramientas de simulación de instalaciones de fluidos

RA69 Evaluar e Identificar el comportamiento de los elementos principales de las instalaciones de fluidos y tener las bases para su selección

RA68 Analizar el comportamiento de las máquinas hidráulicas

RA67 Analizar el comportamiento de las instalaciones de transporte de fluidos