Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposarà l'obtenció d'un 50% de la qualificació en cadascuna de les proves d'avaluació, per a poder ser sumades. Així, l'alumne haurà d'haver obtingut les següents puntuacions en cadascuna de les proves:
Elaboració de treballs acadèmics: 1 sobre 2
Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 3 sobre 6
Resolució de casos: 1 sobre 2
La nota final de l'assignatura s'obtindrà per la suma dels percentatges obtinguts en cadascuna de les proves, sempre que cadascuna d'elles haja sigut superada amb el criteri establit. En el cas en què un alumne no supere alguna de les proves es requerirà que la repetisca per a la consegüent recuperació. És necessari presentar-se a les tres proves porquè l'estudiant es considere com presentat en una convocatoròria.


Es podrà optar a Matrícula d'Honor a partir d'una nota de 9 i es procedirà seguint el criteri de nombre de matrícules que es poden obtenir pel nombre de matriculats en el grup.

D’acord a l’ Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la

realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una

prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a

 

la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”