Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Sessions de Metodologia d'Investigació.

TEMA 1:Conceptes bàsics.

a.      L'inici de la investigación: La pregunta. Els objectius. Les hipòtesis.

b.     De la pregunta a la dada: Tipus de dades. Tipus de variables. Sistemes d'organització de dades. Dades i estratègies estadístiques.

c.      Definició conceptual i operacional de variables i hipòtesis.

TEMA 2. Estadística bàsica.

a.      Maneig de fitxers mitjançant el SPSS.

b.     Tipus de variables.

c.      Descripció i anàlisi estadística d'una sola variable.

d.      Normalitat de variables quantitatives.

e.      Realització de figures descriptores d'una sola variable: coherència entre la figura i el tipus de variable.

f.      Sistemes de canvi d'escala d'una mateixa variable: directes, diferencials i estandarditzades.

g.     Propietats i transformacions.

h.     Relació quantitativa (associació) entre variables: covariància i correlació. Càlcul i propietats.

i.      Fiabilitat i validesa.

j.      Canvi d'escales entre diferents variables. Escales equivalents. Transformació lineal de variables. Escales z, Escales de Quocient intel·lectual (CI), propietats.

TEMA 3. Regresió.

a.      Models de regressió simple i múltiple.

b.     Procés d'ajust del model estadístic.

c.      Proves de significació.

d.      Diagnòstic del model.

e.      Anàlisi d'un exemple mitjançant el programa SPSS.

TEMA 4. Anàlisi Factorial.

a.      Objectius, funcions i aplicacions.

b.     L’ús psicomètric de l'anàlisi factorial.

c.      Fonaments de l'anàlisi factorial.

d.      Condicions en l'anàlisi factorial.

e.      Interpretació i conclusions.

TEMA 5.Models d'equacions estructurals.

a.      Supostos bàsics del modelat d'equacions estructurals.

b.     Identificació.

c.      Estimació i contrast d'hipòtesis.

d.      Estadístics de bondad de l'ajust.

e.      Etapes del modelat estadístic.

f.      L'especificació del model.

g.     El programa AMOS i EQS. 

 

2. Sessió sobre com publicar en revistes científiques.

a.      Tipos de revistes.

b.     Parts d'un article d'investigació.

c.      Pre-enviament de l'article.

d.      Procés de revisió per parells.

 

3. Disseny, realització d'un treball d'iniciació a la investigació amb tutoria individualitzada i defensa oraldavant d'un comitè format per 3 professors doctors del màster (el tribunal es convocarà seguint un procés aleatori entre tots els doctors del màster). També podrien formar part del tribunal aquells doctors amb línies d'investigació relacionades amb el màster.

a.      Disseny i realització del treball d'iniciació a la investigació.

- Consisteix en un treball original d'iniciació a la investigació amb format i contingut obligatori d'un manuscrit que segueix les normes APA i que té la mateixa presentació que la d'un original que se sotmet a una revista científica per a la seva publicació. En el cas que la investigació implique estudis experimentals es respectarà la legislació vigent referida a la investigació, així com el codi deontològic del psicòleg.

- Realitzar un resum en castellà i un abstract en anglès. En un màxim de 150 paraules escriu un resum-abstract del Treball d'Iniciació a la Metodologia d’Investigació, incloent tots aquells aspectes importants de la investigació: objectius, metodologia, resultats esperats, hipòtesi de treball, resultats, etc.

- Establir de forma clara i concisa quina és la qüestió fonamental del Treball d'Iniciació a la Metodologia d’Investigació.

- Sintetitzar els principals antecedents del problema a investigar.

- Realitzar una revisió bibliogràfica actualitzada i completa.

- Descriure de manera realista els objectius i hipòtesis de l'estudi de forma operativa i estructurada.

- Descriure la metodologia de l'estudi (mostra, variables, disseny, anàlisi de dades).

- Descriure clarament els resultats obtinguts en l'estudi, utilitzant tables i figures.

- Establir les principals conclusions de l'estudi d'acord amb la revisió de la literatura així com les principals implicacions teòriques i pràctiques de l'estudi i les limitacions i investigació futura.

- Llistar les referències bibliogràfiques

b.     Defensa en públic de manera eficaç dels resultats de la investigació realitzada.

- Manejar la comunicació no verbal i verbal.

- Utilitzar el temps de manera adecuada.

- Respondre correctament a les preguntes.

 

 TASQUES A DESENVOLUPAR:

La presentació del treball escrit, requereix el vist-i-plau del tutor de recerca. Posteriorment, el treball es defensarà públicament davant d'un tribunal amb les següents característiques:

a.      És responsabilitat de l'estudiant sol·licitar la defensa de TIMI al tutor i mirar que té les sessions de metodologia aprovades. Per a això ha de trametre al tutor una petició formal i adjuntar còpia de les notes dels seminaris de metodologia.

b.     La defensa del Treball d’Iniciació a la Recerca serà prèvia a la defensa del Treball Fi de Màster.

c.      El tribunal estarà compost per tres doctors afins als continguts o metodologia del Treball d'Iniciació a la Investigació. Aquest tribunal es triarà de manera aleatòria.

d.      En cap cas podrà participar el tutor de recerca com a membre del tribunal.

e.      L'estudiant haurà de lliurar amb antelació una còpia electrònica en pdf del Treball al seu tutor perquè aquest el faja públic en el aula virtual del Treball d'Iniciació a la Recerca, i també enviar als membres del tribunal. El lliurament en pdf ha de fer-se amb un mínim de 15 dies hàbils abans de la seva defensa pública. A més és responsibilitat de l'estudiant que també lliuri a Secretaria del Departament abans de la seva defensa la informació del treball: el nom i cognoms de l'estudiant, tutor, programa de màster, data, hora i lloc de la defensa pública, i els 3 membres del tribunal avaluador.

f.      El tutor del treball comunicarà als membres del tribunal i a les Coordinadores del Màster la data, l'hora i el lloc de l'acte públic de defensa. També comunicarà a les Coordinadores del màster els noms dels membres del tribunal i li remetrà còpia electrònica de la memòria a defensar.

g.     L'estudiant té un màxim de 8 minuts per a la seva exposició oral del Treball d'Iniciació a la Recerca i els membres del tribunal tenen 8 minuts en total per debatre amb l'estudiant la defensa del seu treball.

h.     A la defensa pública, el tribunal podrà realitzar preguntes que hauran de ser adequadament aclarides per l'estudiant per a la seva avaluació positiva.

i.      Els membres del tribunal podran lliurar a l'estudiant, després de finalitzar el debat de la sessió avaluadora, una sèrie de comentaris i suggeriments de millora en un format similar a les que es reben dels avaluadors (referees) quan es sotmeten treballs per a la publicació en revistes científiques.

j.      Els membres del tribunal avaluador qualificaran el Treball d'Iniciació a la Recerca després de finalitzar el debat de la sessió avaluadora amb nota numèrica i categòrica de 0-10.

k.     Un cop defensat el treball, el tutor s'encarregarà d'enviar la nota al responsable de l’assignatura, perquè aquest pugui incorporar la qualificació obtinguda a l'expedient (actes) de l'estudiant.

l.      Per als estudiants a distància no-europeus que no disposin de la possibilitat de viatjar a la Universitat Jaume I per a la defensa del Treball d'Iniciació a la Investigació s'habilitaran videoconferències per a la defensa d'aquest treball, o, si escau, sistemes alternatius .

m.    Es valorarà positivament que el treball estigui escrit en anglès, encara que això no suposarà un perjudici de la qualificació dels treballs escrits en castellà o altres idiomes.

 

DIES DE DEFENSA:

No apareixen al calendari perquè són INDIVIDUALITZATS per a cada estudiant. Juntament amb el tutor/a es fixarà hora, dia i lloc de la defensa en qualsevol moment de l'any que especifique la UJI.

 

PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ DE TUTOR / A:

El tutor/a del Treball d'Iniciació a la Recerca és el mateix que el del Treball Fi de Màster.

Correspon a l'estudiant posar-se en contacte amb el tutor per ser assessorat respecte a la seua redacció i defensa.

 

ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES I EXEMPCIONS:

No existeix la possibilitat d'exempció de l'assignatura de ‘Treball d'Iniciació a la Metodologia d’Investigació’.