Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

I. INTRODUCCIÓ A LA FISCALITAT CORPORATIVA INTERNACIONAL
1. L'elusión fiscal i la doble imposició internacional
2. Fonts de la fiscalitat internacional
3. La doble imposició internacional. Mètodes per a la seua eliminació.
4. La doble imposició econòmica sobre dividends

II. L'ELIMINACIÓ DE LA DOBLE IMPOSICIÓ EN L'IMPOST DE SOCIETATS
1 L'exempció de determinades rendes obtingudes en l'estranger a través d'un establiment permanent.
2. La deducció o imputació ordinària.
3. L'eliminació de la doble imposició econòmica en l'Impost de societats
3.1. L'exempció de dividends o participacions en beneficis de filials residents en l'estranger.
3.2. La deducció prevista en l'article 32 LIS.

III. L'ELUSIÓNFISCAL INTERNACIONAL
1. Elusió i evasió fiscal
2. Conductes elusores dels impostos.
3. Mesures coordinades de l'OCDE contra l'elusió fiscal.
3.1. L'estàndard internacional en matèria d'intercanvi d'informació i l'intercanvi d'informació automàtic.
3.2. El projecte BEPS
3.2. Mesures antielusió en el Model de Conveni
4. La lluita contra l'elusió fiscal en la Unió Europea
5. Mesures antielusió unillaterales
5.1. Transparència fiscal internacional
5.2. La limitació a la deducció d'interessos.
5.3. La imputació dels drets d'imatge d'artistes i esportistes
5.4. Les llistes de paradisos fiscals. Mesures antiparaiso.
5.5. Les operacions vinculades o preus de transferència

IV. LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS
1. Normativa. Àmbit d'aplicació. Interpretació
2. Obligats per l'impost
3. Fet imposable
3.1. Consideracions generals
3.2. Els punts de connexió per a les diferents tipus de rendes
3.3. Exempcions
4. Rendes obtingudes mitjançant establiment permanent
4.1. Definició d'establiment permanent
4.2. Rendes imputables als establiments permanents
4.3. Determinació de la base imposable
4.4. Deute tributari
4.5. Període impositiu i meritació
4.6. Pagaments a compte

5. Rendes obtingudes sense establiment permanent
5.1. Base imposable
5.2. Quota tributària
5.3. Deduccions
5.4. Meritació
5.5. Declaració
5.6. La retenció a compte

6. Entitats en règim d'atribució de rendes
7. Opció per a contribuents residents d'altres estats de la Unió Europea
 
V CONVENIS PER A EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ.
1.  Pressupostos d'aplicació.
2. Supòsits més rellevants.