Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Tema 1. Introducció a l'anàlisi d'Estats Financers> 

1. El paper dels estats financers en l'economia: l'asimetria de la informació 

2. Les característiques del sistema d'informació comptable 

3. L'anàlisi de l'empresa a partir dels seus estats comptables: etapes fonamentals 

4. Aplicació de l'anàlisi comptable en diferents contextos 


Tema 2. Els inputs bàsics de l'anàlisi 

1. Els comptes anuals: formulació, aprovació i dipòsit 

2. L'articulació dels estats financers fonamentals 

3. La Memòria 

4. Estats financers complementaris 

5. Bases de dades fonamentals 


Tema 3. El balanç i l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net 

1. Conceptes bàsics: actiu, passiu i net 

2. Formats 

3. Manipulant el ràtio d'endeutament 

a. Leasing operatiu vs leasing financer 

b. Operacions REPO 

4. L'Estat de Canvis en el Patrimoni Net 

a. L'Estat d'Ingressos i Despeses Reconegudes 

b. L'Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net 

c. Formats 

Cas d'estudi: Comptabilitat i crisi. Efectes del Fair value. 

Casos pràctics 


Tema 4. El compte de Pèrdues i Guanys 

1. Benefici econòmic i benefici comptable 

2. Reconeixement d'ingressos i despeses 

3. El Compte de Pèrdues i Guanys en la normativa espanyola 

4. Manipulant el benefici 

5. Els ajustos per meritació discrecionals 

Cas d'estudi: Comptabilització dels crèdits a cost històric: l'exemple espanyol 

Casos pràctics 


Tema 5. L'Estat de Fluxos d'Efectiu 

1. Introducció 

2. El mètode indirecte: La fulla de treball 

3. Fluxos d'efectiu procedents d'activitats de l'explotació 

4. Fluxos d'Efectiu d'Activitats d'Inversió 

5. Fluxos d'Efectiu d'Activitats de Finançament 

Casos Pràctics 


Tema 6. Rendibilitat financera i risc 

1. Concepte i càlcul de la rendibilitat financera 

2. Rendibilitat i risc financer: Rendibilitat econòmica i financera 

3. Rendibilitat econòmica i risc operatiu: el llindar de rendibilitat 

4. Rendibilitat econòmica i diversificació: la importància dels actius no funcionals 

Casos d'estudi basats en empreses reals 


Tema 7. Rendibilitat econòmica, estratègia i gestió dels actius corrents 

1. Opcions estratègiques de l'empresa: optimització de costos o diferenciació del producte 

2. Anàlisi estratègica a través dels comptes anuals: el marge i la rotació 

a. Càlcul del marge i la rotació 

b. Marge i rotació: substitutives o complementàries? 

3. La gestió dels actius corrents 

a. El càlcul del període mitjà de maduració econòmic i financer 

b. Rotació dels actius corrents i rendibilitat econòmica 

Casos d'estudi basats en empreses reals 


Tema 8. Risc de crèdit 

1. Liquiditat i Solvència: concepte i aplicació pràctica 

2. Anàlisi del risc de crèdit mitjançant l'Estat de Fluxos d'Efectiu 

a. Ràtios primaris 

b. Balanços previsionales 

3. La predicció de la insolvència mitjançant ràtios comptables: el Z-score. 

a. Ràtios primaris 

b. Anàlisi multivariante