Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen (tipus test amb cas pràctic)

40%

Criteris de superació

A) La nota final de l'estudiant es compon de dues parts:

 

- Avaluació contínua (60%), de la qual el 30% correspon a les activitats de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i el 30% a les activitats de la Universitat.

- Examen final escrit: 40%, del qual el 20% correspon al Col·legi d'Advocats i el 20% a la Universitat.

 

B) Per superar l'assignatura l'estudiant ha d'obtenir un mínim de 3 punts en l'avaluació contínua i de 2 punts en l'examen escrit.

La qualificació de l'estudiant en l'avaluació contínua només procedeix quan l'estudiant hagi superat prèviament el requisit d'assistència al 80% de les classes presencials. En cas contrari, l'avaluació contínua serà zero.  

De totes les activitats d'avaluació contínua que es realitzin en el mòdul, 8 seran avaluables, de les quals 6 corresponen al Col·legi d'Advocats i 2 a la Universitat.

L'estudiant que obtingui una nota inferior a 3 en aquestes activitats *, podrà recuperar les activitats en segona convocatòria mitjançant la realització d'un cas pràctic que comprendrà la major part de la matèria que conté l'assignatura, SEMPRE QUE hagi realitzat la totalitat de les activitats (avaluables i no avaluables) que composen el mòdul. És a dir, no podrà recuperar la qualificació l'estudiant que no hagi realitzat totes les activitats.

 

* Les activitats d'avaluació continuada fins a 3 punts no seran recuperables. En la recuperació de l'avaluació contínua només es pot arribar a un màxim de 3 punts, en tant que "la meitat" de l'avaluació contínua (3 punts restants) no és recuperable.