Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

82 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 94,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 33
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

B7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi

E11 - Saber desenvolupar destreses que permeten a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa per mitjà de l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i ferramentes aplicades.

E12 - Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col•lectius disponibles per a l'exercici en les seues distintes modalitats organitzatives de la professió d'advocat.

E15 - Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les seues relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

E4 - Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes per mitjà de mètodes alternatius a la via jurisdiccional

E5 - Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.

E8 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic

E9 - Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.

Resultats d'aprenentatge

RAICACS7 Identificar els problemes jurídics claus de cada situació que es presente

RAICACS6 Anàlisi pràctica de l'organització de despatxos. Marc associatiu i laboral.

RAICACS5 Ser capaç de desenvolupar i posar en pràctica tècniques d'oralitat i escriptura forense.

RAICACS4 Conèixer el funcionament del torn d'ofici: anàlisi pràctica de la insostenibilitat i renúncia

RAICACS3 Poder organitzar i portar a la pràctica la fiscalitat dels despatxos.

RAICACS2 Analitzar els principis i normes deontològiques de la professió, resolent supòsits pràctics d'infraccions deontològiques

RAICACS1 Conèixer la transcendència de la labor de l'Advocat com a negociador i intermediador