Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRJ003 - Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

B9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

E10-Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

E13-Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagen dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

E3-Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.

E7-Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seua resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.

Resultats d'aprenentatge

RDC05- Ser capaç de participar activament en els procediments jurisdiccionals internacionals de protecció de drets fonamentals.

RADC06- Conèixer la práctica de la qüestió prejudicial.

RADC04- Aprendre a redactar demandes en matèria d'estrangeria.

RADC03-Ser capaç d'aplicar i assessorar sobre la normativa sobre protecció de dades en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

RADC02-Analitzar aspectes concrets i pràctics del recurs d'empara i dels preceptes de la LOTC que els regulen.

RADC01- Redactar escrits de defensa de drets fonamentals.