Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP306 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Socials i Humanitats

Anual

Sistema d'avaluació

Prueba práctica

50%

Prueba teórica

50%

Criteris de superació

a)  Per a superar l'assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a  suma de les puntuacions de totes les proves, exercicis i activitats.L'alumnat que es presentin al 60% o més dels controls i proves parcials es consideraran presentats en la convocatòria.

b) Es considera condició necessària per a aprovar l'assignatura la presentació satisfactòria de totes les activitats que s'han prescrit al grup. En cas de no assistir al 80% de les classes, cal realitzar a més un examen amb els continguts que s'han explicat i treballat en l'aula.

Totes les tasques són recuperabes. Els que no puguin assistir algun dia a les activitats realitzades en classe hauran de contactar amb l´o la docent per concretar la foma de recuprar-la.  S´han de cp,`ñor eñs ter,omos de ññoira,emte de ñes tasqies acprdats em cñasse i esècofocatas a ñç aula virtual de l´assignatura

 

   

Prova teórica

50

Pova  práctica

50

 

100