Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP304 - Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Socials i Humanitats

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Les qualificacions obtingudes en teoria i pràctica no seran compensables, ambdues parts hauran d'estar aprovades per a poder fer la mitjana. L'alumnat que es presentin al 60% o més dels controls i proves parcials es consideraran presentats en la convocatòria.

Les proves estrictament necessàries seran: 

  • Part teòrica: la realització i aprovat de la memòria final i de l'exposició. 
  •  Part pràctica: l'assistència a totes les sessions de classe i participació activa en totes les activitats que es propose. 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

Aspectes que es tindran en compte a l'hora d'avaluar

PART TEÒRICA:

  • Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat. 
  •  Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç. 

PART PRÀCTICA

  • Ser capaç de fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants. 
  • Ser capaç d'integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge. 
  •  Participar activa i amb interès en les activitats de l'aula
  • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius. 
  •  Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
  •  Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació. 


Només existeix la possibilitat (voluntària per part de l'estudiants) de recuperar un total de 2 sessions quan, assistint habitualment a classe, no s'haguera pogut realitzar algun dia per un motiu justificat. Les úniques causes de justificació són:
- Malaltia
- Qüestiones laborals puntuals
- Circumstàncies familiars d'importància

En els tres casos s'ha d'informar dins d'un termini raonable a la professora i aportar el preceptiu justificant mèdic, "laboral" o d'un altre tipus que acredite l'absència. La recuperació de les proves es farà l'últim dia de l'assignatura. L'avaluació consistirà en una prova escrita sobre els articles escollit per la professora (en funció de les sessions que s'haja faltat).
 

En el cas que l'estudiant no supere l'assignatura en primera convocatòria, en la segona s'examinarà de la bibliografia bàsica (articles i parts dels llibres) realitzant un examen amb 10 preguntes. Per a superar aquesta prova haurà d'obtenir almenys un 5.