Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

20%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants

5%

Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts

5%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base dels exàmens, la participació en classe i els treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, etc.

La qualificació mínima per a superar l’assignatura serà de 5 sobre 10, en cadascun dels apartats. En el cas que l'estudiantat no presente algun dels treballs o només es presente a l'examen, la qualificació serà suspens, és a dir, ha de realitzar totes les proves que es demanen en l'avaluació. 

Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria, caldrà haver lliurat els treballs obligatoris i haver aprovat l'examen final. Les qualificacions dels treballs/pràctiques aprovades es guardaran de la primera a la segona convocatòria. En aquest cas, l'alumnat podrà tornar a presentar alguns dels treballs per a modificar part de la nota de pràctiques.