Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'assignatura ofereix dos itineraris d'avaluació en funció de la disponibilitat de l'alumnat per a assistir a les activitats presencials que es desenvoluparan.
Opció A: Avaluació contínua
L'alumnat que puga realitzar un seguiment habitual de l'assignatura (80% de les sessions pràctiques) podrà acollir-se a aquest itinerari d'avaluació, que està dividit en quatre grans apartats. Cada apartat tindrà un valor relatiu respecte a la qualificació final i podrà estar compost per diferents subapartats en funció de les característiques de l'alumnat i del desenvolupament de l'assignatura.
1. Prova global d'avaluació individual sobre els continguts impartits en l'assignatura = 30% de la qualificació final.
2. Elaboració i/o exposició oral de treballs = 30% de la qualificació final.
3. Elaboració i aplicació de tasques pràctiques = 30% de la qualificació final.
4. Observació i execució de tasques i pràctiques = 10% de la qualificació final.
Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en l'apartat 1 una qualificació mínima d'1,5 punts sobre 3, i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10. En cas de no superar l'apartat 1, la seua qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts.

L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de "no presentat".

* En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria l'alumnat haurà d'acollir-se a l'opció B, avaluació puntual, en la segona convocatòria, i conservarà exclusivament la qualificació de l'apartat 1 sempre que haja obtingut almenys 5 punts sobre una escala de 10. 


Opció B = Avaluació puntual
L'alumnat que no puga realitzar un seguiment habitual de l'assignatura haurà d'acollir-se a aquest itinerari d'avaluació que implica una prova escrita dividida en dos apartats. Cada apartat tindrà un valor relatiu del 50% respecte a la qualificació final.
1. Prova d'avaluació sobre els continguts teòrics de l'assignatura = 30% de la qualificació final.
2. Prova d'avaluació sobre els continguts pràctics de l'assignatura = 70% de la qualificació final.
 

Per a superar l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en cadascun dels dos apartats una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5. En cas de no superar un dels dos apartats, la seua qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts.

L'alumnat que no complete algun dels dos apartats d'avaluació obtindrà la qualificació de "no presentat".

* En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria l'alumnat podrà conservar la qualificació de qualsevol dels dos apartats sempre que haja obtingut almenys 5 punts sobre una escala de 10.