Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0217 - Economia Espanyola i Mundial

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 81
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG09 - Raonament crític

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Fer-se preguntes sobre la realitat que ens envolta i participar activament en els debats sobre aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

Explicar els principals desajustos estructurals del nostre país, bàsicament els que afecten el mercat de treball, sector exterior i distribució de la renda així com la rellevància de les  diferents polítiques que podrien utilitzar-se en la correcció d’aquests

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Conèixer l’evolució recent dels principals sectors d’activitat de l’economia espanyola així com les principals característiques del nostre entorn institucional.

Conèixer les característiques bàsiques de l’entorn econòmic i institucional de l’economia mundial i les principals repercussions del procés de globalització a escala internacional