Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0113 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

I. LA CORONA


Lliçó 1
 LA CORONA
La Monarquia Parlamentària com forma política de l'Estat. Les funcions del Rei. El referendament. La successió en la Corona. La Regència i la tutela del Rei menor.

II. LES CORTS GENERALS

Lliçó 2
L'ELECCIÓ DE LES CORTS GENERALS
El sistema electoral. Els aspectes administratius del Dret electoral. Les fases del procediment electoral. Les garanties jurisdiccionals del Dret electoral. Les despeses i les subvencions electorals.

Lliçó 3
L'ESTRUCTURA DE LES CORTS GENERALS
Les Corts Generals. La seua funció en el sistema. Composició: el bicameralisme. Les prerrogatives parlamentàries. L'estatut dels parlamentaris: adquisició i pèrdua. Les prerrogatives individuals. L'organització de les Càmeres: òrgans de govern i òrgans de funcionament. L'estructuració del treball parlamentari.

Lliçó 4
LES FUNCIONS LEGISLATIVA I FINANCERA DE LES CORTS
La iniciativa legislativa. El procediment legislatiu ordinari. Procediments legislatius especials. Sanció, promulgació i publicació de les lleis. La funció financera. La potestat pressupostària.

Lliçó 5
EL CONTROL PARLAMENTARI DEL GOVERN
Control parlamentari i responsabilitat política. Els instruments del control parlamentari. La responsabilitat política del Govern. La moció de censura. La qüestió de confiança.
III. EL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ

Lliçó 6
EL GOVERN
Antecedents històrics. Composició del Govern. Estructura del Govern: el Consell de Ministres. Els membres del Govern. President i Vicepresident. Els Ministres. Estatut dels membres del Govern. Formació i cessament del Govern.

Lliçó 7
FUNCIONS DEL GOVERN
Les funcions del Govern. Funció directiva: caràcters generals. La direcció de la política interior. La direcció de la política exterior. La direcció de la defensa de l'Estat. La direcció de l'Administració civil i militar. La funció executiva. La potestat reglamentària.

IV. PODER JUDICIAL I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lliçó 8
EL PODER JUDICIAL I EL MINISTERI FISCAL
La configuració constitucional del Poder Judicial. Poder Judicial i funció jurisdiccional. La posició constitucional del Jutge: independència i legitimitat. L'Estatut de Jutges i Magistrats. L'estructura del Poder Judicial. El Govern del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal.

Lliçó 9
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (I). COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ
El model espanyol de justícia constitucional. El Tribunal Constitucional: composició, competències i organització.

Lliçó 10
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (II). PROCEDIMENTS
El control de constitucionalitat de les normes amb força de Llei: aspectes generals. El recurs d'inconstitucionalitat. La qüestió d'inconstitucionalitat. El recurs d'empara. Els conflictes de competència. Els conflictes d'atribucions. Altres procediments.

V. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT

Lliçó 11
PRINCIPIS GENERALS DE L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT
La forma territorial de l'Estat. L'autonomia local. Les bases constitucionals de l'Administració local. L'autonomia de nacionalitats i regions. Els principis d'articulació de l'Estat de les Autonomies. Els Estatuts d'Autonomia. Elaboració i reforma dels Estatuts d'Autonomia.

Lliçó 12
LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES
Les línies generals del repartiment competencial. Competències exclusives i compartides. Les competències exclusives de l'Estat. Les competències compartides (I): legislació i execució. Les competències compartides (II): bases i desenvolupament. Les competències compartides (III): altres supòsits. El desenvolupament del procés autonòmic pels Estatuts.

Lliçó 13
L'ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES
Similituds i diferències respecte del model estatal. El poder legislatiu. Les Assemblees de les Comunitats Autònomes: sistema electoral, composició i funcionament. Els òrgans executius de les Comunitats Autònomes: nomenament, composició i estructura. Relacions de l'Executiu amb l'Assemblea. L'Administració de Justícia en les Comunitats Autònomes. L'organització territorial interna de les Comunitats Autònomes. Competències autonòmiques en matèria d'organització territorial. Organització territorial i territoris forals. El sistema general de finançament de les Comunitats Autònomes.
 

VI. DRET AUTONÒMIC VALENCIÀ

Lliçó 14

EVOLUCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FONTS DEL DRET I COMPETÈNCIES
Antecedents històrics. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Fonts del Dret. Les competències. Relacions amb l´Estat, les Comunitats Autònomes i l´Uniò Europea.

 Lliçó 15

EL SISTEMA DE DRETS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Els drets estatutaris: panoràmica general. Els drets estatutaris i sistema de garanties estatutàries.

Lliçó 16

LES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES VALENCIANES
Introducció. Les Corts Valencianes o Les Corts. El  President de la Generalitat Valenciana. El Consell. L'Administració de Justícia: el Tribunal de Justícia en la Comunitat Valenciana. Institucions comissionades per Les Corts: El Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. Institucions consultives i normatives de la Generalitat: El Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu.