Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0111 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

PRIMERA PART: FONAMENTS DEL DRET PENAL: CONCEPTE, PRINCIPIS I SISTEMA DE FONTS

 

Tema 1. El Dret penal.

1. Introducció. Evolució històrica. El Codi penal de 1995.

2. Definició.

3. Naturalesa.

4. Relacions amb altres branques del Dret i amb la criminologia.

 

Tema 2. Fonts del Dret penal.

1. Fonts legals.

2. Fonts extralegals.

 

Tema 3. El ius puniendi i Principis penals: Principi de legalitat.

1. El seu significat.

2. Regulació positiva.

 

Tema 4. El Ius puniendi i Principis penals: Principi de prohibició d'excés o proporcionalitat en sentit ampli.

 

Tema 5. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (I).

1. Principi del fet.

2. Principi de ofensivitat.

3. Principi de culpabilitat.

 

Tema 6. El Ius puniendi i Principis penals: Altres principis penals (II).

1. Principi d'igualtat.

2. Principi de presumpció d'innocència.

3. Principi de resocialització.

4. Principi d'humanitat de les penes.

 

Tema 7. El Ius puniendi i Principis penals: Principi ne bis in idem.

 

Tema 8. Concurs aparent de lleis penals.

1. Conflicte de lleis en general.

2. Concurs de lleis penals.

3. Regles de solució.

 

Tema 9. La interpretació de la llei penal.

 

Tema 10. Límits temporals a la llei penal.

1. Vigència i eficàcia.

2. Retroactivitat i irretroactivitat de les lleis penals.

 

Tema 11. Límits espacials a la llei penal.

1. Principi de territorialitat.

2. Excepcions. Dret penal internacional. Extradició i asil.

 

Tema 12. Límits personals a la llei penal.

1. Inviolabilitats.

2. Immunitats.

3. Exempcions.

 

SEGONA PART: TEORIA JURIDICA DEL DELICTE

 

Tema 13. Plantejament general.

1. Definició de delicte.

2. Classificació dels delictes.

 

Tema 14. La norma penal.

1. Estructura i funció de la norma.

2. Contingut de la norma penal: la norma com a directiva de conducta que incorpora una pretensió de validesa.

 

Tema 15. Estructura de la teoria jurídica del delicte. Visió de conjunt.

1. Introducció.

2. Estructura de la teoria jurídica del delicte. La circularitat del mètode.

a) El delicte com a acció: la tipicitat.

b) El delicte com a lesió: l'antijuridicitat material.

c) El delicte com a infracció de llei: il·licitud.

d) El delicte com a retret: la culpabilitat.

e) El delicte com a acció punible: la punibilitat.

 

A) EL DELICTE COM ACCIÓ

 

Tema 16. L'acció.

1. Qüestions Generals. Especial referència a la concepció significativa de l'acció.

2. La conducta humana i supòsits d'absència d'acció.

3. Modalitats de conducta:

a) Acció.

b) Omissió.

c) Comissió per omissió.

 

Tema 17. Acció i causalitat.

1. Causalitat i delictes de resultat.

2. Les diferents concepcions sobre el problema de la causalitat.

a) Acció i causació.

b) Acció i atribució. Especial referència a la teoria de la imputació objectiva.

3. Noves perspectives: la causalitat com a moment de l'acció típica.

 

Tema 18. Acció i intenció.

1. Intenció subjectiva i intencionalitat objectiva / intenció i sentit de l'acció.

2. Els elements subjectius com a elements que determinen el sentit d'una acció.

 

Tema 19. Fases de realització de l'acció típica (Iter criminis).

1. Actes preparatoris.

2. Formes imperfectes.

3. Consumació.

 

Tema 20.Subjectes.

1. El subjecte actiu:

2. El subjecte passiu.

3. Autoria i participació.

 

B) EL DELICTE COM LESIÓ

 

Tema 21. L'antijuridicitat material.

1. Bé jurídic i principi de ofensivitat.

a) Concepcions materials.

b) Concepció procedimental: el bé jurídic com a justificació del càstig.

2. Tipus de lesió i tipus de perill.

 

C) EL DELICTE COM INFRACCIÓ DE LA LLEI

 

Tema 22. L'antijuridicitat formal (il licitud) i la seva exclusió.

1. Concepte: la contravenció de la norma com a directiva de conducta.

2. Funció.

3. Contingut i abast de les diferents causes d'exclusió de la il·licitud.

 

Tema 23. El dol.

1. Concepte i contingut.

2. Classes.

 

Tema 24. La imprudència.

1. Concepte i contingut.

2. Classes.

 

Tema 25. Causes d'exclusió del dol i la imprudència.

1. L'error sobre el tipus d'acció: concepte, abast i efectes jurídics.

2. El cas fortuït.

 

Tema 26. Els permisos forts (I).

1. La legítima defensa: concepte.

2. Requisits legals.

 

Tema 27. Els permisos forts (II).

1. El compliment d'un deure, exercici legítim d'un dret, ofici o càrrec.

2. Requisits legals.

 

Tema 28. Els permisos forts (III).

1. El amb sentiment de la víctima: concepte i abast.

2. Naturalesa: exclusió de la rellevància / exclusió de la il·licitud.

 

Tema 29. Els permisos forts (IV).

1. L'estat de necessitat per conflicte entre béns de diferent entitat: concepte.

2. Requisits legals.

 

Tema 30. Els permisos febles (I).

1. L'estat de necessitat per conflicte entre béns iguals: concepte.

2. Requisits legals.

 

Tema 31. Els permisos febles (II).

1. La por insuperable: concepte.

2. Requisits legals.

 

D) EL DELICTE COM REPROTXE

 

Tema 32. Introducció: El judici de reprotxe.

1. Concepte i fonament.

2. Funció.

3. Contingut: el delicte com a contingut del retret jurídic.

 

Tema 33. La imputabilitat.

1. Concepte.

2. El moment de la imputabilitat: actio liberae in causa.

3. Causes d'inimputabilitat:

a) alteracions psíquiques.

b) intoxicació plena.

c) alteracions en la percepció.

d) minoria d'edat.

 

Tema 34. La consciència de la il·licitud.

1. Concepte.

2. Causes que l'exclouen: l'error sobre la il·licitud.

 

E) EL DELICTE COM ACCIÓ PUNIBLE

 

Tema 35. La necessitat de penal: la punibilitat.

1. Causes d'extinció de la pena (art. 130 CP).

2. Causes d'exclusió de la pena:

a) Excuses absolutòries.

b) Condicions objectives de punibilitat.

c) Requisits de procedibilitat.

 

TERCERA PART: CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DEL DELICTE.

 

Tema 36. La pena.

1. Justificació.

2. Concepte.

3. Funció i fins.

 

Tema 37. Classes de pena.

1. Penes corporals.

2. Privatives de llibertat.

3. Privatives de drets.

4. Multa.

 

Tema 38. La determinació de la pena (I).

1. Regles generals.

2. Fases.

3. Supòsits especials. Concurs de delictes. Delicte continuat i delicte massa.

 

Tema 39. La determinació de la pena (II).

1. Teoria general de les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.

2. Atenuants.

3. Agreujants.

4. Mixta.

 

Tema 40. Formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat.

1. Suspensió i substitució.

2. Llibertat condicional.

 

Tema 41. Altres conseqüències jurídiques del delicte.

1. Comís.

2. Altres conseqüències.

3. La responsabilitat civil.

4. Costes processals.

 

 

QUARTA PART: RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

 

Tema 42. Actuacions en nom d'un altre i responsabilitat penal de les persones jurídiques.

1. Actuacions en nom d'un altre.

2. Règim legal de la responsabilitat legal de les persones jurídiques.

3. Conseqüències accessòries per a ens sense personalitat jurídica.

 

 

CINQUENA PART: PERILLOSITAT I MESURES DE SEGURETAT

 

Tema 43. Estat perillós i mesures de seguretat.

1. Sistemes.

2. La perillositat criminal.

3. Mesures de seguretat: concepte i classes.

4. Aplicació de les mesures de seguretat.

 

 

SISENA PART: DRET PENAL DEL MENOR

 

Tema 44. El sistema penal de menors: La LO 5/2000, de 12 de gener (LORPM).

1. Principis polític-criminals de la LORPM.

2. Àmbit d'aplicació.

3. Criteris generals d'aplicació de les mesures.

4. Conseqüències jurídiques.