Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DA0104 - Dret Romà (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

MÒDUL A. DRET I HISTÒRIA

 

TEMA 1: Dret Romà i Història de Roma.

1.1.- Concepte de Dret Romà.

1.2.- Evolució sociopolítica de Roma.

1.3.- Fases del Dret Romà.

1.4.- Dret Romà i tradició romanística.

1.5.- La formació de l'ius commune: glossadors, comentaristes i canonistes.

1.6.- El mos gallicus i el mos italicus.

1.7.- L'usus modernus pandectarum.

1.8.- La pandectística i el neohumanisme: codificació i historicisme.

 

TEMA2: L'època arcaica.

2.1.- La civitas i la seua organització política. Monarquia i República: òrgans republicans

2.2.- Organització econòmica i social.

2.3.- Apogeu i crisi de la República.

 

TEMA 3: El Dret Romà arcaic: l'ius civile.

3.1.- Les mores maiorum.

3.2.- La Llei de les XII Taules.

3.3.- La interpretatio pontificium.

 

TEMA 4: El Dret Romà preclàssic.

4.1.- La inadequació de l'antic ius civile: l'ius gentium i l'ius honorarium.

4.2.- Les fonts del dret preclàssic: les leges comitiales, els plebiscita, els edictes dels magistrats i la jurisprudència republicana.

 

TEMA 5: L'època clàssica.

5.1.- Organització política: caràcters i aspectes concrets del novus ordo.

5.2.- L'estructura econòmica i social.

 

TEMA 6: El Dret clàssic: l'ius novum.

6.1.- Fonts del Dret clàssic: leges comitiales, edicta, senatusconsulta i constitutiones imperials.

6.2.- La jurisprudència clàssica.

 

TEMA 7: L'època postclàssica.

7.1.- Estructura i organització política, econòmica i social.

7.2.- El Dret postclàssic i les seues fonts.

 

TEMA 8. L'època Justinianea.

8.1.- La figura de Justinià.

8.2.- La compilació de Justinià.

 

 

MÒDUL B. DRET I PROCÉS.

 

TEMA 9. Exercici i protecció dels drets.

9.1.- L'acció en general: concepte i classes.

9.2.- El procediment civil romà: la seua evolució.

9.4.- Persones que intervenen en el procés.

 

TEMA 10. El procediment formulari.

10.1.- Idees generals

10.2.- Estructura de la fórmula.

10.3.- Fases del procediment formulari: tramitació i sentència.

10.4.- Protecció jurídica extraprocessal.

 

 

MÒDUL C. PERSONA I FAMÍLIA.

 

TEMA 11: El subjecte de Dret.

11.1.- La persona: cives (sui iuris i alieni iuris) latini i peregrini.

11.2.- Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.

11.3.- La persona jurídica en Dret Romà: associacions i fundacions.

11.4.- La família romana: significat primitiu i principals caràcters.

11.5.- Agnació, cognació i afinitat

 

TEMA 12: La pàtria potestat i la tutela.

12.1.- Adquisició i pèrdua de la pàtria potestat.

12.2.- Efectes patrimonials de la pàtria potestat.

12.3.- La tutela: tutela d'impúbers i tutela de les dones.

12.4.- La curatela.

 

TEMA 13: El matrimoni.

13.1.- Concepte i elements del matrimoni.

13.2.- Celebració del matrimoni i conventio in manum.

13.3.- Relacions patrimonials entre cònjuges: el dot i el seu règim, béns parafernals i donacions nupcials.

13.4.- Dissolució del matrimoni.

 

 

MÒDUL D. DRETS REALS.

 

TEMA 14: Les coses i els drets sobre les coses.

14.1.- Les coses i les seues accepcions.

14.2.- Criteris classificatoris de les coses.

14.3.- Els drets sobre les coses i els seus tipus.

14.4.- Drets reals i drets personals.

 

TEMA 15: La possessió.

15.1.- Idees generals.

15.2.- Classes de possessió.

15.3.- La protecció possessòria.

 

TEMA 16: La propietat.

16.1.- Idees generals.

16.2.- Tipus històrics de propietat.

16.3.- Protecció de la propietat.

16.4.- El condomini o copropietat.

 

TEMA 17: Modes d'adquirir la propietat.

17.1.- Els modes originaris: ocupació, adquisició del tresor, accessió, especificació, confusió i commixtió. L'adquisició de fruits.

17.2.- Els modes derivatius: mancipatio, in iure cessio, traditio i usucapio.

 

TEMA 18: Les servituds.

18.1.- Idees generals i concepte.

18.2.- Principals tipus de servituds.

18.3.- Caràcters de les servituds predials.

18.4.- Constitució, defensa i extinció.

 

TEMA 19: L'usdefruit i altres drets reals de gaudi.

19.1.- Concepte i caràcters de l'usdefruit.

19.2.- Règim, defensa i extinció.

19.3.- L'ús i l'habitació.

19.4.- L'emfiteusi i la superfície.

 

TEMA 20: Els Drets reals de garantia.

20.1.- Les garanties i els Drets reals de garantia.

20.2.- Modalitats històriques i evolució.

 

MÒDUL E. OBLIGACIONS I CONTRACTES

 

TEMA 21: L'obligació en general.

21.1.- Concepte doctrinal i històric de l'obligació.

21.2.- Subjecte de l'obligació i tercers.

21.3.- Pluralitat i indeterminació dels subjectes.

21.4.- L’objecte de l'obligació: la prestació.

21.5.- Classes d'obligacions per raó del seu objecte.

 

TEMA 22. Compliment i incompliment de les obligacions.

22.1.- El compliment de les obligacions: el pagament.

22.2.- Les obligacions naturals.

22.3.- L'incompliment de les obligacions: les seues causes.

22.4.- Efectes de l'incompliment imputable al deutor.

22.5.- La mora.

 

TEMA 23. Garantia i reforç de les obligacions.

23.1.- La fiança.

23.2.- El mandat de crèdit.

23.3.- Reforç de les obligacions.

 

TEMA 24. Naixement, transmissió i extinció de les obligacions.

24.1.- Les fonts de les obligacions.

24.2.- Transmissió de les obligacions.

24.3.- Extinció de les obligacions en general.

24.4.- Novació i compensació.

24.5.- Altres mecismes d'extinció: solutio per aes et libram, acceptilatio, confusió, mort i capitis deminutio, impossibilitat o destrucció de la cosa deguda, contrarius consensus, concurs de causes, pactum de non petendo, prescripció.

 

TEMA 25. Contracte i pacte.

25.1.- Contracte: idees generals.

25.2.- El sistema contractual romà.

25.3.- Classificació dels contractes.

25.4.- Els pactes: idees generals.

 

TEMA 26. Contractes consensuals: la compravenda.

26.1.- Idees generals.

26.2.- Contingut: la cosa i el preu.

26.3.- Efectes: obligacions del comprador i venedor.

26.4.- Pactes més freqüents.

 

TEMA 27. Altres contractes consensuals.

27.1.- L'arrendament en general.

27.2.- L'arrendament de coses: locatio conductio rei.

27.3.- Arrendament de serveis: locatio conductio operarum.

27.4.- Arrendament d'obra: locatio conductio operis.

27.5.- La societat.

27.6.- El mandat.

 

TEMA 28. Contractes formals.

28.1.- Idees generals.

28.2.- Contractes verbals: la stipulatio.

28.3.- Contractes literals: Nomina transcripticia, Chirographa, Syngrapha.

 

TEMA 29. Contractes reals.

29.1.- Mutu.

29.2.- Comodat.

29.3.- Depòsit.

29.4.- Penyora.

29.5.- Fidúcia.

 

TEMA 30. Contractes innominats.

30.1.- Idees generals.

30.2.- Principals contractes innominats: contracte estimatori, permuta, entrega de coses a prova, transacció i precari.

 

TEMA 31. Obligacions no-contractuals.

31.1.- Les obligacions quasi ex contractu.

31.2.- Les obligacions ex delicto: Furtum. Rapina. Damnum iniuria datum. Iniuria.

31.3.- Les obligacions quasi ex delicto.