Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

Tipus de prova

Ponderació

Resolució d'exercicis i problems (en l'aula)

15

Observació/execució de tasques i pràctiques (examen pràctic)

25

Examen escrit (test i/o desarrollo i/o problemes)

60

 

100

 
Notes mínimes i activitats recuperables:
 
 - Resolució d'exercicis i problemes (en aula): La nota d'aquesta part s'obté de realitzar qüestionaris, treballs o memòries dels continguts de cada pràctica i seminari. Nota mínima per a aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova no és recuperable a la segona convocatòria.
 
 - Observació / execució de tasques pràctiques (examen pràctic): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova és recuperable a la segona convocatòria.
 
- Examen escrit (teoria): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova és recuperable a la segona convocatòria.
 
S'exigirà la realització d'almenys un 80% d'aquestes activitats presencials obligatòries (pràctiques i seminaris) per poder aprovar l'assignatura.
 
 
 
Nota mínima per aprovar l'assignatura 5 sobre 10.
 
 La nota de qualsevol de les parts aprovades es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
 
 Es donarà la consideració de "Presentat" a aquesta assignatura l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.