Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

a) Els continguts teòrics s'avaluen amb l'examen finalSerà una prova tipus objectiu amb quatre alternativesMitjançant aquest examen l'alumne podrà obtenir fins al 60% de la nota.
bEls continguts pràctics s'avaluaran a través de l'assistènciaparticipació i elaboració de treballs en les pràctiques de problemesseminaris i tutories grupals que puguen ser sol · licitats pel professoratAquests aspectes constitueixen el 40% de la nota.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir com a mínim el 50% en cadascun dels apartats anteriors.  

Es considerarà com a NO PRESENTAT quan l'estudiant no haja realitzat l'examen teòric en qualsevol de les dues convocatòries de què disposa.

Només es guardarà la nota de la part teòrica o pràctica, en el cas que estiga aprovadaper a la segona convocatòria del mateix curs però no per al curs següent. Per a la segona convocatòria será recuperable la nota corresponent a la part de teoria (màxim 6 punts) i del treball (màxim 2 punts) però no la de Pràctiques de Problemes i Seminaris.

Es recorda que segons l'article 11 de la Normativa d'Avaluació de l'UJI referent a la realització fraudulenta de les proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”