Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 76
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer: les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les; la importància de l'aprenentatge d'idiomes; l'existència de costums i de creences que poden aconsellar l'evitació o la modificació d'actituds diagnòstiques i terapèutiques.

AER05 - Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues tenint en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.

CB08 - El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l'estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.

CB09 - Aspectes conductuals de les relacions entre un individu i la família, els companys, l'entorn social, la societat, en general l'entorn físic. Tenir present, en la relació amb el malalt: el paper de la família i dels amics en l'aprenentatge i el manteniment dels hàbits de salut i de les conductes malsanes; els aspectes de la relació laboral que poden incidir en la salut de l'individu; l'adequació del subjecte a les normes de la cultura en què viu immers; les insuficiències de l'entorn físic que incideixen en la seua malaltia.

CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d'emmalaltir.

CB13 - Formes d'emmalaltir. Ser capaç de: identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits. - Identificar processos biològics específics de la dona; conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament; identificar els fonaments dels trastorns psíquics, conèixer la història natural i com i quan intervenir en el seu pronòstic.

CI01 - Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l'entrevistat). Ser capaç de: conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, orde, llenguatge...); conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...); conèixer les fórmules de la comunicació escrita.

CI02 - Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de: utilitzar els principis d'un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat); utilitzar un vocabulari entenedor; saber notificar males notícies.

CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de: mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, junt amb una predisposició a la col·laboració; col·laborar amb altres professionals de Ciències de la Salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars; reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues; fer una exposició científica davant d'un auditori de col·legues.

CI04 - Comunicació com a educador. Ser capaç de: adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies; saber estructurar i esquematitzar el missatge; saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments; participar en un programa formatiu utilitzant les bases teòriques de l'aprenentatge i la docència; conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.

CI05 - Comunicació amb els mitjans de comunicació i altres professionals. Ser capaç de: conèixer qui ha de donar la informació als mitjans i de quina manera, preservant sempre la confidencialitat dels implicats; conèixer els procediments de comunicació amb altres estaments oficials.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: comportar-se d'una forma reflexiva i responsable, constructivament crític; actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

DP05 - Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

FSS06 - El metge com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

HC32 - Psicologia clínica. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.

HC33 - Violència de gènere. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la violència de gènere.

RJC01 - Raonament clínic. Ser capaç de: recollir i interpretar tota la informació obtinguda per l'anamnesi, l'exploració física i les exploracions complementàries; valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual; conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no es correspon amb les dades clíniques; conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès; identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència; reconèixer les limitacions pròpies (desconeixement, falta d'experiència) a fi de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues.

RJC03 - Juí crític i capacitat de fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions. Ser capaç de: reconèixer un cert grau d'incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat; reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant; reconèixer i acceptar les pròpies limitacions; fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l'abast, l'ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió; escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars; admetre opinions d'altres col·legues, contràries a l'opinió pròpia; ser receptiu als canvis en la presa de decisions; assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d'un raonament clínic adequat i d'haver analitzat tota la informació a l'abast.

TP06 - Psicològics. Ser capaç de: detectar estats emocionals associats a altres quadres clínics que comprometen la seua evolució; conèixer les diverses tècniques de psicoteràpia.

TP17 - Teràpies alternatives o complementàries. Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. Saber valorar el possible efecte d'aquestes teràpies quan s'associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, musicoteràpia, medicina naturista, osteopatia, quiropràxia, bioretroalimentació, etc.).

Resultats d'aprenentatge

TP17- Teràpies alternatives o complementàries. Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. Saber valorar el possible efecte d’aquestes teràpies quan s’associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, musicoteràpia, medicina naturista, osteopatia, quiropràxia, bioretroalimentació, etc.).

TP06 – Psicològics. Ser capaç de: detectar estats emocionals associats a altres quadres clínics que comprometen la seua evolució; conèixer les diverses tècniques de psicoteràpia.

RJC03 – Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions. Ser capaç de: reconèixer un cert grau d’incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat; reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant; reconèixer i acceptar les pròpies limitacions; fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l’abast, l’ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió; escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars; admetre opinions d’altres col·legues, contràries a l’opinió pròpia; ser receptiu als canvis en la presa de decisions; assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d’un raonament clínic adequat i d’haver analitzat tota la informació a l’abast.

RJC01 – Raonament clínic. Ser capaç de: recollir i interpretar tota la informació obtinguda per l’anamnesi, l’exploració física i les exploracions complementaries; valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual; conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no es correspon amb les dades clíniques; conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès; identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència; reconèier les limitacions pròpies (desconeixement, falta d’experiència) amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.

FSS06 – El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, i desenvolupar el treball en equip.

FSS02 – Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

DP05 – Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

DP02 – Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

DP01 – Capacitat d’autocrítica i d’autoavaluació. Ser capaç de: comportar-se d’una forma reflexiva i responsable, constructivament crític; actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.

CI05 – Comunicació amb els mitjans de comunicació i altres professionals. Ser capaç de: conèixer qui ha de donar la informació als mitjans i de quina manera, preservant sempre la confidencialitat dels implicats; conèixer els procediments de comunicació amb altres estaments oficials.

CI04 – Comunicació com a educador. Ser capaç de: adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies; saber estructurar i esquematitzar el missatge; saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments; participar en un programa formatiu utilitzant les bases teòriques de l’aprenentatge i la docència; conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.

CI03 – Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de: mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, juntament amb una predisposició a la col·laboració; col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars; reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues; portar a terme una exposició científica davant un auditori de col·legues.

CI02 – Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de: utilitzar els principis d’un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat); utilitzar un vocabulari entenedor; saber notificar males notícies.

CI01 – Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l’entrevistat). Ser capaç de: conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge...); conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...); conèixer les fórmules de la comunicació escrita.

CB13 – Formes d’emmalaltir. Ser capaç de: identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits; identificar processos biològics específics de la dona, conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament; identificar els fonaments dels trastorns psíquics; conèixer la història natural i com i quan intervenir en el seu pronòstic.

CB11 – Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d’emmalaltir.

CB09 – Aspectes conductuals de les relacions entre un individu i la família, els companys, l’entorn social, la societat, en general, l’entorn físic. Tenir present, en la relació amb el malalt: el paper de la família i dels amics en l’aprenentatge i el manteniment dels hàbits de salut i de les conductes malsanes; els aspectes de la relació laboral que poden incidir en la salut de l’individu; l’adequació del subjecte a les normes de la cultura en les quals viu immers; les insuficiències de l’entorn físic que incideixen en la seua malaltia.

CB08 – El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l’estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.

AER05 – Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues tenint en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.

AER04 – Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer: les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les; la importància de l’aprenentatge d’idiomes; l’existència de costums i de creences que poden aconsellar l’evitació o la modificació d’actituds diagnòstiques i terapèutiques.