Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1707 - Aparell Locomotor

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball presencial:

- SESSIONS TEÒRIQUES: Classes Magistrals impartides pel professor: Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes de l'1-41. - En finalitzar cada unitat temàtica se'ls exposarà en l'aula virtual uns casos pràctics i/o qüestions d'índole anatomo-clínica, que hauran de resoldre en un temps determinat.

- SESSIONS PRÀCTIQUES (LABORATORI) Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'exposaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes s'agruparan en grups de 5-6, repartits en diferents taules i amb les anotacions i coneixements impartits en classe intentaran resoldre una tasca/problema. Una setmana després de cada sessió pràctica l'alumne haurà de lliurar un informe sobre la pràctica que consistirà en una activitat d'aplicació. Les sessions pràctiques seran un nombre de 8 repartides en: Pràctica 1. en el qual s'aplicaran els coneixements impartits en l'àrea de Física de l'Aparell Locomotor; Pràctica nº 2. en el qual se'ls explicarà com manejar-se en un quiròfan/sala de dissecció així com tècniques de sutures; Pràctiques 3-8 en les quals s'aplicaran sobre models anatòmics i cadàvers els coneixements impartits per l'àrea d'Anatomia de l'Aparell Locomotor. En finalitzar cada pràctica se'ls exposarà un cas pràctic/problema.

- SEMINARIS: Treball pràctic dirigit en grups reduïts. Mitjançant aquest procés, els alumnes adquiriran els coneixements pràctics essencials en el procés d'ensenyament-aprenentatge, transmesos per un facultatiu especialista del Servei de Traumatologia de diferents hospitals de la província de Castelló. Durant aquest treball es prevaldrà el desenvolupament de capacitats cooperatives per part de l'alumne en un treball pràctic en grup, amb vista a extraure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seua formació i treball personal.-TUTORIES: Tutories individuals o en petit grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació dels seminaris.Treball no presencial:

- Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

- Preparació i resolució d'exercicis i problemes

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.