Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1707 - Aparell Locomotor

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució de casos

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Criteris de superació

NOTES MÍNIMES:
 
Avaluació sessions teòriques: Examen escrit: 2.5/5
 
Avaluació sessions pràctiques. Observació/ execució de tasques i pràctiques: 1.5/3
 
Resolució de casos: 0.5/1. Seminaris organitzats per l'àrea d'anatomia.
 
Resolució d'exercicis i problemes: 0.5/1. Avaluació d'activitats organitzades per l'àrea de Física.
 
 
Per a aprovar l'assignatura, és necessari aprovar tant l'examen teòric i pràctic com assistir a les classes pràctiques i seminaris.
 
L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura.Aquesta activitat és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria
 
L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (resolució d'exercicis) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria si l'alumne/a no ha realitzat aquesta activitat en la primera convocatòria.
 
Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.