Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1502 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1: CONCEPTES I PERSPECTIVES D'ANÀLISI EN L'ESTUDI DE LA LLENGUA ESPANYOLA. L'estudi científic de la llengua: lingüística interna, lingüística externa. Sincronia i diacronia. Llengua, norma i parla. Les relacions sintagmàtiques i paradigmàtiques. Els conceptes de forma i substància i la seua aplicació a l'espanyol

TEMA 2: NIVELLS DE l'ANÀLISI (I): EL NIVELL FÒNIC EN ESPANYOL. Fonètica i fonologia. Classes de sons segons el mode d'articulació. Classes de sons segons el punt d'articulació. Els fonemes. El sistema fonològic de l'espanyol. Identificació dels fonemes: tipus de trets. El subsistema vocàlic. El subsistema consonàntic. Classes d'oposicions: privatives, proporcionals, graduals, neutralitzables. El concepte d'arxifonema. Les nocions de fonologización i desfonologización. Fonemes i grafies. Trets suprasegmentals: accent d'intensitat, to, duració."

TEMA 3: NIVELS De l'ANÀLISI (II) : EL NIVELL MORFOSINTÀCTIC Morfologia i sintaxi. Els morfemes i les seues classes. Les categories gramaticals. Les classes de paraules. Funcions sintàctiques i estructures. Les nocions de recursivitat i ambigüitat en sintaxi. L'orde de paraules.

TEMA 4:NIVELES De l'ANÀLISI (III) : EL NIVELL LÈXIC Lexemes i paraules. La noció de significat lèxic. La semàntica estructural. Els trets semàntics: constitutius, relacionantes, connotatius. Les relacions semàntiques. La sinonímia i els seus tipus. La polisèmia. Homonímia i homografia. Les oposicions de significat: complementarietat, antonímia, reciprocitat, inversió. Jerarquitzacions lèxiques: heteronímia, hiponímia, cohiponimia.

TEMA 5:LA VARIACIÓ LINGÜÍSTICA EN ESPANYOL. El concepte de variació lingüística. Els conceptes de dialecte, sociolecte, varietat i accent. Nivells de la variació. Tipus de variables. La variable lingüística: caracterització i factors condicionants. Diferències generolectals, genolectals i sociolectals en espanyol.

TEMA 6: L'ESPANYOL EN CONTACTE AMB ALTRES LLENGÜES La situació lingüística a Espanya. Llengües en contacte: desenllaços lingüístics i socials. La interferència lingüística. Els processos de convergència. Altres conceptes de la lingüística de contacte. El canvi de codi en les comunitats hispàniques. Actituds cap a la mescla de llengües. Els criolls de base espanyola.

TEMA 7: VARIETATS GEOGRÀFIQUES De l'ESPANYOL L'expansió geogràfica de l'espanyol actual. Els dialectes meridionals: caracterització i trets. L'andalús. L'extremeny. El murcià. El canari. L'espanyol d'Amèrica. Àrees de l'espanyol d'Amèrica. Principals trets fònics de de l'espanyol d'Amèrica. Trets morfosintàctics. El substrat indígena i els americanismes.

TEMA 8: FONAMENTS DE MORFOSINTAXI De l'ESPANYOL

TEMA 9: NORMA I ÚS DE LA LLENGUA ESPANYOLA

NB. Per al desenvolupament del tema 7, els alumnes realitzaran un treball en grup les instruccions del qual es facilitaran més avant. Els temes 8 i 9 tindran un caràcter pràctic i es desenrotllaran en paral·lel a la resta del temari.